PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA WEBECH SPOLEČNOSTI VLTAVA LABE MEDIA A.S.

3.11.2016

1. Základní ustanovení

1.1. Těmito pravidly (dále též jen "Pravidla") se řídí běžné čtenářské soutěže pořádané společností VLTAVA LABE MEDIA a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, 158 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále též jen "Organizátor"). Běžnými čtenářskými soutěžemi se rozumí zábavně-vědomostní soutěže, jichž se lze zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní otázku či doručením řešení (dále též jen "Odpověď") Organizátorovi přes webový formulář nebo e-mailem, případně (nikdy výlučně) prostřednictvím SMS (dále též jen "Soutěž" či "Soutěže").

1.2. Každá Soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v popisu Soutěže (dále též jen Popis Soutěže") uveřejněném na webovém titulu, v souvislosti s jehož vydáváním je Soutěž pořádána (dále též jen "Titul"). Jsou-li pravidla obsažená v Popisu Soutěže v rozporu s těmito Pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v Popisu Soutěže.

1.3. Soutěže se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména § 845 a následujícími občanského zákoníku.

1.4. Soutěže nejsou spotřebitelské ani jiné loterie, neboť postrádají prvek vkladu, resp. nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci jako podmínku účasti na Soutěži.

1.5. Účast na Soutěžích je dobrovolná.

2. Průběh Soutěží

2.1. Dobu trvání (den zahájení a den ukončení) Soutěže stanoví Popis Soutěže. Není-li v Popisu Soutěže stanoveno jinak, začíná Soutěž v 0:00:00 hod. dne, v němž byla Soutěž s Popisem Soutěže na webu zveřejněna, a končí v 23:59:59 hod. 14 dní od zveřejnění Soutěže na daném Titulu.

2.2. Soutěže se mohou zájemci o účast v Soutěži zúčastnit doručením Odpovědi Organizátorovi způsobem stanoveným v Popisu Soutěže. Výběr výherců není založen na náhodě. Výhercem se stává n-tý (dle Titulu) soutěžící, který správně zodpoví všechny otázky, případně pokud je výslovně uvedeno, že stačí méně, pak požadovaný počet otázek. Ceny se na jednotlivých Titulech rozdělují následovně:
Kafe.cz - každý 75., 150., 225. atd (+ dalších 75) podle počtu výher vložených do soutěže
Vlasta - každý 75., 150., 225. atd (+ dalších 75) podle počtu výher vložených do soutěže
Story.cz - každý 75., 150., 225. atd (+ dalších 75) podle počtu výher vložených do soutěže
National-Geographic.cz - každý 75., 150., 225. atd (+ dalších 75) podle počtu výher vložených do soutěže
Dumazahrada.cz - každý 50., 100., 150. atd (+ dalších 50) podle počtu výher vložených do soutěže
Kondice.cz - každý 50., 100., 150. atd (+ dalších 50) podle počtu výher vložených do soutěže
Pokud nesoutěží dostatečný počet soutěžících, propadají zbývající výhry ve prospěch Organizátora.

2.3. Určení výherce Soutěže provede Organizátor nejpozději do dvou týdnů od ukončení Soutěže.

2.4. Výherce bude kontaktován e-mailem uvedeným při registraci či ve formuláři v těle Soutěže.

2.5. Předání výher provede Organizátor nejpozději do šesti týdnů od ukončení Soutěže.

3. Účast na Soutěži

3.1. V rámci každé Soutěže uveřejní Organizátor v Titulu Popis Soutěže; v něm zejména:
a) uvede soutěžní otázku,
b) upřesní způsob, kterým lze doručovat Odpovědi,
c) specifikuje ceny pro výherce, případně
d) určí, jak budou výhercům ceny předány.

3.2. Soutěže se zúčastní pouze fyzická osoba, která:
a) má trvalé bydliště na území České republiky a
b) není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a
c) doručila Organizátorovi včas a řádně Odpověď.

3.3. Spolu s Odpovědí musí účastník oznámit Organizátorovi jméno a příjmení a svou e-mailovou adresu, doručuje-li Odpověď přes webový formulář či e-mailem (jinak se za tuto adresu považuje e-mailová adresa, z níž byla odeslána Odpověď).

3.4. Odpověď se Organizátorovi doručuje podle Popisu Soutěže:
a) e-mailem na adresu uvedenou v Popisu Soutěže; do předmětu e-mailu je nutno zřetelně uvést název Soutěže,
b) nebo přes webový formulář (pro odeslání je na většině Titulů nutná registrace a poté přihlášení na stránky Titulu)

3.5. Odpověď (s údaji podle odst. 3.3. těchto Pravidel) musí být Organizátorovi doručena nejpozději do ukončení Soutěže. V případě pochybností se má za to, že Odpověď nebyla doručena včas.

3.6. Jedna a táž osoba se může Soutěže zúčastnit jen jednou; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát, vezme Organizátor v úvahu jen první doručenou Odpověď; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát současně, nevezme Organizátor v úvahu žádnou doručenou Odpověď.

4. Výherci a výhry

4.1. V Popisu Soutěže se určuje počet účastníků, kteří budou určeni jako výherci Soutěže, a výhry, které jim připadnou.

4.2. Výhercem Soutěže se stane účastník, který Organizátorovi řádně a včas doručil správnou Odpověď a kterého jako výherce Soutěže určil Organizátor pomocí systému uvedeného v odstravci 2.2. těchto Pravidel.

4.3. Výhercem se nemůže stát účastník, který se stal výhercem v jakékoli jiné soutěži pořádané Organizátorem v posledních třech kalendářních měsících před počátkem Soutěže. Pokud by se měl stát takový účastník výhercem, pak výhra přechází na dalšího v pořadí soutěžících zaznamenaných podle času jejich odpovědi přes webový formulář či při posílání e-mailem.

4.4. Výherce Soutěže a jejich výhry určí Organizátor nejpozději do dvou týdnů. Jména a příjmení výherců Soutěže, případně obec, v níž mají výherci trvalé bydliště, uveřejní Organizátor bez zbytečného odkladu v Titulu.

4.5. Výhry předá Organizátor výhercům nejpozději do šesti týdnů od ukončení Soutěže.

4.6. Výhry předá Organizátor výhercům zpravidla prostřednictvím pošty; z důležitých důvodů (zejména s ohledem na rozměr nebo jinou charakteristiku výhry) může Organizátor rozhodnout, že výhru předá výherci tak, že mu umožní převzít ji v běžné pracovní době na adrese Organizátorem určené. O tomto rozhodnutí (pokyny k převzetí výhry) bude Organizátor informovat Výherce prostřednictvím telefonátu či e-mailu na výhercem uvedené číslo či e-mail.

4.7. Je-li výherce nezletilý, může Organizátor pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho zákonného zástupce.

4.8. Nepodaří-li se Organizátorovi výhru doručit výherci do 30ti dnů na jím uvedenou adresu při e-mailové či telefonické výzvě nebo nepřevezme-li výherce výhru do 30ti dnů na adrese určené v Popisu Soutěže nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor může v takovém případě určit náhradního výherce obdobně podle odstavce 4.2. těchto Pravidel.

4.9. Nárok na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 5.5 těchto Pravidel.

4.10. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

4.11. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.

4.12. Veškeré náklady spojené s převzetím a užitím výhry, které nejsou konkrétně uvedené jako součást výhry, hradí výherce.

5. Další ustanovení

5.1. Tato Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.astrosatmedia.cz. Popis Soutěže se zveřejňuje v Titulu v rámci informací o Soutěži.

5.2. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i Popis Soutěže, po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

5.3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

5.4. Soutěže se fyzická osoba – podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

5.5. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

5.6. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

5.7. Účastí v Soutěži účastník uděluje pro případ, že se stane výhercem, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v elektronické verzi Titulu, případně v jiném periodickém tisku vydávaném Organizátorem.

5.8. Účastí v Soutěži účastník dále uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených Organizátorovi spolu s Odpovědí, a to:
a) dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;
b) za účelem uspořádání Soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí Organizátora (včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky),
c) či k poskytnutí osobních údajů pro tytéž účely třetím osobám;
d) na dobu pěti let; po dobu trvání Soutěže a dále po dobu 90 dnů po jejím ukončení bez možnosti odvolání, jinak s právem odvolat souhlas e-mailem na adrese osobni.udaje@vlmedia.cz nebo telefonicky na tel. čísle 272 015 109;
e) ke zpracování Organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným;
f) s právem Organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám i třetím stranám podílejícím se na pořádání Soutěže či jiných marketingových akcí Organizátora;

účastník Soutěže má právo požadovat na Organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.9. Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto Pravidel i dříve než ve lhůtách v těchto Pravidlech uvedených.

5.10. V souvislosti se Soutěží lze Organizátora kontaktovat e-mailem na adrese online@vlmedia.cz nebo telefonicky na tel. čísle 272 015 109.

5.11. Propagační akce (soutěže) není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.