VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ČTENÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ – DOPISY, E-MAILY, SMS, TIPOVACÍ SOUTĚŽE

3.11.2016

1. Základní ustanovení

1.1. Těmito pravidly (dále též jen "Pravidla") se řídí běžné čtenářské soutěže pořádané společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, 158 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále též jen "Organizátor"). Běžnými čtenářskými soutěžemi se rozumí zábavně-vědomostní soutěže, jichž se lze zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní otázku či doručením řešení hádanky, hlavolamu, rébusu či doručením tajenky křížovky (dále též jen "Odpověď") Organizátorovi poštou nebo e-mailem, případně (nikdy výlučně) prostřednictvím SMS (dále též jen "Soutěž" či "Soutěže").

1.2. Každá Soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v popisu Soutěže (dále též jen Popis Soutěže") uveřejněném v periodickém tisku, v souvislosti s jehož vydáváním je Soutěž pořádána (dále též jen "Titul"). Jsou-li pravidla obsažená v Popisu Soutěže v rozporu s těmito Pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v Popisu Soutěže.

1.3. Soutěže se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména § 845 a následujícími občanského zákoníku.

1.4. Soutěže nejsou spotřebitelské ani jiné loterie, neboť postrádají prvek vkladu, resp. nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci jako podmínku účasti na Soutěži.

1.5. Účast na Soutěžích je dobrovolná.

2. Průběh Soutěží

2.1. Dobu trvání (den zahájení a den ukončení) Soutěže stanoví Popis Soutěže. Není-li v Popisu Soutěže stanoveno jinak, začíná Soutěž v 0:00:00 hod. dne, v němž vyšlo číslo Titulu s Popisem Soutěže a končí v 23:59:59 hod. třetího dne předcházejícího dni, v němž vyjde následující číslo Titulu.

2.2. Soutěže se mohou zájemci o účast v Soutěži zúčastnit doručením Odpovědi Organizátorovi způsobem stanoveným v Popisu Soutěže. Výhercem Soutěže se stane účastník určený losem (není-li určeno jinak v Popisu Soutěže) ze všech účastníků, kteří doručili Organizátorovi včas a řádně správnou Odpověď.

2.3. Určení výherce Soutěže provede Organizátor nejpozději do dvou týdnů od ukončení Soutěže.

2.4. Předání výher provede Organizátor nejpozději do šesti týdnů od ukončení Soutěže.

3. Účast na Soutěži

3.1. V rámci každé Soutěže uveřejní Organizátor v Titulu Popis Soutěže; v něm zejména: a) uvede soutěžní otázku anebo uveřejní křížovku; b) upřesní způsob, kterým lze doručovat Odpovědi, c) specifikuje ceny pro výherce, případně d) určí, jak budou výhercům ceny předány.

3.2. Soutěže se zúčastní pouze: a) fyzická osoba, která b) má trvalé bydliště na území České republiky a c) není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a d) doručila Organizátorovi včas a řádně Odpověď.

3.3. Spolu s Odpovědí musí účastník oznámit Organizátorovi: a) své jméno a adresu, doručuje-li Odpověď poštou; anebo b) svou e-mailovou adresu, doručuje-li Odpověď e-mailem (jinak se za tuto adresu považuje e-mailová adresa, z níž byla odeslána Odpověď).

3.4. Odpověď se Organizátorovi doručuje podle Popisu Soutěže: a) poštou na adresu uvedenou v Popisu Soutěže; obálku je nutno zřetelně označit názvem Soutěže; b) e-mailem na adresu uvedenou v Popisu Soutěže; do předmětu e-mailu je nutno zřetelně uvést název Soutěže.

3.5. Odpověď lze Organizátorovi doručit na soutěžním kupónu, byl-li v souvislosti se Soutěží v Titulu uveřejněn, použití kupónu však není povinné. Byl-li v Titulu v souvislosti se Soutěží uveřejněn soutěžní kupón a zájemce o účast v Soutěži jej k doručení Odpovědi Organizátorovi nepoužije, je povinen uvést v Odpovědi údaje ve struktuře předepsané jinak v soutěžním kupónu.

3.6. Odpověď (s údaji podle odst. 3.3. těchto Pravidel) musí být Organizátorovi doručena nejpozději do ukončení Soutěže. V pochybnostech se má za to, že Odpověď nebyla doručena včas.

3.7. Jedna a táž osoba se může Soutěže zúčastnit jen jednou; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát, vezme Organizátor v úvahu jen první doručenou Odpověď; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát současně, nevezme Organizátor v úvahu žádnou doručenou Odpověď.

4. Výherci a výhry

4.1. V Popisu Soutěže se určuje počet účastníků, kteří budou určeni jako výherci Soutěže, a výhry, které jim připadnou.

4.2. Výhercem Soutěže se stane účastník, který Organizátorovi řádně a včas doručil správnou Odpověď a kterého jako výherce Soutěže určil Organizátor losováním. Losování se zúčastní vždy nejméně tři zaměstnanci Organizátora; o průběhu losování se sepíše protokol, který podepíší všechny osoby, které se losování zúčastnily.

4.3. Výhercem se nemůže stát účastník, který se stal výhercem v jakékoli jiné soutěži pořádané Organizátorem v posledních třech kalendářních měsících před počátkem Soutěže.

4.4. Výherce Soutěže a jejich výhry určí Organizátor nejpozději do dvou týdnů. Jména a příjmení výherců Soutěže, případně obec, v níž mají výherci trvalé bydliště, uveřejní Organizátor bez zbytečného odkladu v Titulu.

4.5. Výhry předá Organizátor výhercům nejpozději do šesti týdnů od ukončení Soutěže.

4.6. Výhry předá Organizátor výhercům zpravidla prostřednictvím pošty; z důležitých důvodů (zejména s ohledem na rozměr nebo jinou charakteristiku výhry) může Organizátor rozhodnout, že výhru předá výherci tak, že mu umožní převzít ji v běžné pracovní době na adrese Organizátorem určené. O tomto rozhodnutí (pokyny k převzetí výhry) bude Organizátor informovat Výherce prostřednictvím e-mailu či telefonátu na výhercem uvedené číslo (e-mail).

4.7. Je-li výherce nezletilý, může Organizátor pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho zákonného zástupce.

4.8. Nepodaří-li se Organizátorovi výhru doručit výherci do 30ti dnů na jím uvedenou adresu nebo nepřevezme-li výherce výhru do 30ti dnů na adrese určené v Popisu Soutěže nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor může v takovém případě určit náhradního výherce obdobně podle odst. 4.2. těchto Pravidel.

4.9. Nárok na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 5.5 těchto Pravidel.

4.10. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

4.11. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.

4.12. Veškeré náklady spojené s převzetím a užitím výhry, které nejsou konkrétně uvedené jako součást výhry, hradí výherce.

5. Další ustanovení

5.1. Tato Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.astrosatmedia.cz. Popis Soutěže se zveřejňuje v Titulu v rámci informací o Soutěži.

5.2. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i Popis Soutěže, po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstat

5.3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

5.4. Soutěže se fyzická osoba – podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

5.5. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

5.6. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

5.7. Účastí v Soutěži účastník uděluje pro případ, že se stane výhercem, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v Titulu, případně v elektronické verzi Titulu, případně v jiném periodickém tisku vydávaném Organizátorem.

5.8. Účastí v Soutěži účastník dále uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených Organizátorovi spolu s Odpovědí, a to: a) dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis; b) za účelem uspořádání Soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí Organizátora (včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky); c) na dobu pěti let; po dobu trvání Soutěže a dále po dobu 90 dnů po jejím ukončení bez možnosti odvolání, jinak s právem odvolat souhlas e-mailem na adrese info@astrosat.cz nebo telefonicky na tel. čísle 272 015 109; d) ke zpracování Organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným; e) s právem Organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na pořádání Soutěže či jiných marketingových akcí Organizátora;

účastník Soutěže má právo požadovat na Organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.9. Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto Pravidel i dříve než ve lhůtách v těchto Pravidlech uvedených.

5.10. V souvislosti se Soutěží lze Organizátora kontaktovat e-mailem na adrese info@vlmedia.cz nebo telefonicky na tel. čísle 272 015 109.

Všeobecná pravidla SMS soutěží
1. Základní ustanovení

1.1. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla") se řídí SMS soutěže pořádané společností ASTROSAT, spol. s r. o., se sídlem Praha 10-Uhříněves, Přátelství 986, PSČ 104 01, IČO 493 58 154, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 20046 (dále též jen „Organizátor"); SMS soutěžemi se rozumí soutěže, jichž se lze zúčastnit doručením SMS na předem určené telefonní číslo (dále též jen „Soutěž" či „Soutěže").

1.2. Každá Soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v popisu Soutěže (dále též jen „Popis Soutěže") uveřejněném v periodickém tisku, v souvislosti s jehož vydáváním je Soutěž pořádána (dále též jen „Titul"). Jsou-li pravidla obsažená v Popisu Soutěže v rozporu s těmito Pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v Popisu Soutěže.

1.3. Soutěže se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména § 845 a následujícími občanského zákoníku.

1.4. Soutěže se pořádají jako marketingové soutěže s prvky soutěží vědomostních, soutěží rychlostních a soutěží s pevně stanoveným pořadím. Soutěže nejsou spotřebitelské ani jiné loterie, neboť postrádají prvek náhody i prvek vkladu.

1.5. Soutěže pro Organizátora realizuje společnost Advanced Telecom Services, s. r. o., se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, IČO 276 35 007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 120434.

1.6. Účast na Soutěžích je dobrovolná.

2. Průběh Soutěží

2.1. Soutěže probíhají v jednom nebo několika základních kolech (dále též jen „Základní kolo") a dále případně v jednom hlavním kole (dále též jen „Hlavní kolo"). Počet Základních kol a údaj o tom, zda Soutěž probíhá i v Hlavním kole, stanoví Popis Soutěže.

2.2. Dobu trvání (den zahájení a den ukončení) jednotlivých kol Soutěže stanoví Popis Soutěže. Není-li v Popisu Soutěže stanoveno jinak, příslušné kolo Soutěže začíná v 0:00:00 hod. dne zahájení příslušného kola a končí v 23:59:59 hod. dne ukončení příslušného kola.

2.3. Základního kola Soutěže se mohou zájemci o účast v Soutěži zúčastnit formou doručení SMS v předem stanoveném formátu (s odpovědí na soutěžní otázku Základního kola, je-li v Popisu Soutěže stanovena) na předem určené telefonní číslo. Výhercem příslušného Základního kola Soutěže se stane účastník, který SMS (se správnou odpovědí na soutěžní otázku, byla-li v Popisu Soutěže stanovena) řádně a včas doručil na předem určené telefonní číslo v předem stanoveném pořadí.

2.4. Probíhá-li Soutěž i v Hlavním kole, je předpokladem účasti na Hlavním kole Soutěže účast na předem určeném počtu Základních kol Soutěže. Hlavního kola soutěže se mohou zájemci o účast v Soutěži, splňující předpoklad účasti na Hlavním kole, zúčastnit formou doručení SMS v předem stanoveném formátu s odpovědí na soutěžní otázku Hlavního kola na předem určené telefonní číslo. Výhercem Hlavního kola Soutěže se stane účastník, který SMS se správnou odpovědí na soutěžní otázku Hlavního kola řádně a včas doručil na předem určené telefonní číslo v předem stanoveném pořadí.

2.5. Určení výherce příslušného kola Soutěže a předání výher provede Organizátor do šesti týdnů od ukončení příslušného kola Soutěže.

3. Účast na Základním kole

3.1. V rámci každého Základního kola uveřejní Organizátor v Titulu Popis Soutěže; v něm uvede zejména telefonní číslo pro zasílání soutěžních SMS, formát a cenu soutěžních SMS, výhry v Soutěži a případně též soutěžní otázku Základního kola (dále též jen „Základní soutěžní otázka").

3.2. Základního kola Soutěže se zúčastní pouze: a) fyzická osoba, která b) má trvalé bydliště na území České republiky a c) není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a d) doručila Organizátorovi včas a řádně soutěžní SMS Základního kola (s odpovědí na Základní soutěžní otázku, byla-li stanovena).

3.3. Soutěžní SMS Základního kola lze Organizátorovi doručit jen z mobilního telefonu (a SIM karty) oprávněně užívaného účastníkem a jen z telefonního čísla vázaného na SIM kartu registrovanou u některého z tuzemských provozovatelů mobilních sítí.

3.4. Soutěžní SMS Základního kola se Organizátorovi doručuje formou SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v Popisu Soutěže; SMS zpráva se zasílá ve tvaru stanoveném v Popisu Soutěže.

3.5. Soutěžní SMS Základního kola musí být Organizátorovi doručena nejpozději do konce příslušného Základního kola.

3.6. Řádné a včasné doručení soutěžní SMS Základního kola Organizátor účastníkovi potvrdí odpovědní SMS zprávou.

3.7. Cena jedné soutěžní SMS Základního kola je stanovena v Popisu Soutěže.

3.8. Jedna a táž osoba se může téhož Základního kola zúčastnit maximálně 20x, tzn. doručí Organizátorovi soutěžní SMS Základního kola maximálně 20 SMS z téhož anebo i z různých telefonních čísel. Má se za to, že více zprávami doručenými Organizátorovi z téhož telefonního čísla se Soutěže účastní jeden a tentýž účastník.

4. Výherci a výhry Základního kola

4.1. Výhercem Základního kola Soutěže se stane účastník, který Organizátorovi řádně a včas doručil soutěžní SMS Základního kola (se správnou odpovědí na Základní soutěžní otázku, byla-li stanovena) v pořadí určeném předem v Popisu Soutěže.

4.2. Doručí-li soutěžní SMS Základního kola (se správnou odpovědí na Základní soutěžní otázku, byla-li stanovena) v pořadí určeném předem v Popisu Soutěže účastník, který v posledních třech kalendářních měsících přede dnem ukončení příslušného Základního kola převzal od Organizátora výhru v rámci téže nebo jakékoli jiné Organizátorem pořádané soutěže, nestane se výhercem tento účastník, nýbrž účastník, který soutěžní SMS Základního kola (se správnou odpovědí na Základní soutěžní otázku, byla-li stanovena) doručil Organizátorovi bezprostředně po tomto účastníkovi.

4.3. Výhercem Základního kola Soutěže se podle pravidel stanovených v odst. 4.1 až 4.3 těchto Pravidel může stát více účastníků současně.

4.4. Výhry Základního kola, jakož i určení, které z nich připadnou jednotlivým výhercům Základního kola (je-li výherců a výher více), jsou určeny v Popisu Soutěže.

4.5. Organizátor soutěže určí výherce příslušného Základního kola Soutěže do čtrnácti dnů od jeho ukončení.

4.6. Jména a příjmení výherců Základního kola Soutěže, případně obec, v níž mají výherci trvalé bydliště, uveřejní Organizátor bez zbytečného odkladu v Titulu.

4.7. Výhry Základního kola doručuje Organizátor výhercům zpravidla poštou; z důležitých důvodů (zejména s ohledem na rozměr nebo jinou charakteristiku výhry) může Organizátor rozhodnout, že výhru předá výherci tak, že mu umožní převzít ji v běžné pracovní době na adrese Organizátorem určené.

4.8. Výhry Základního kola předá Organizátor výhercům nejpozději do šesti týdnů od ukončení příslušného Základního kola.

4.9. Je-li výherce nezletilý, může Organizátor pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho zákonného zástupce.

4.10. Nepodaří-li se Organizátorovi kontaktovat výherce nebo neposkytne-li výherce Organizátorovi bezprostředně po kontaktování údaje nezbytné k předání výhry nebo nepodaří-li se Organizátorovi výhru doručit výherci na jím uvedenou adresu nebo nepřevezme-li výherce výhru do 30ti dnů na adrese určené Organizátorem nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor může v takovém případě určit náhradního výherce obdobně podle odst. 4.3 těchto Pravidel, či výhru použít pro své další marketingové účely.

4.11. Nárok na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 7.5 těchto Pravidel.

4.12. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

4.13. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.

5. Účast na Hlavním kole

5.1. Stanoví-li to Popis Soutěže, probíhá Soutěž i v Hlavním kole.

5.2. Hlavního kola Soutěže se zúčastní pouze: a) fyzická osoba, která b) má trvalé bydliště na území České republiky a c) není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a d) zúčastnila se včasným a řádným doručením soutěžní SMS Základního kola v Popisu Soutěže stanoveného počtu Základních kol Soutěže a e) doručila Organizátorovi včas a řádně soutěžní SMS Hlavního kola s odpovědí na Hlavní soutěžní otázku.

5.3. V termínu určeném v Popisu Soutěže zašle Organizátor účastníkům Hlavního kola na telefonní číslo, z něhož byly Organizátorovi doručeny soutěžní SMS Základního kola zakládající účast účastníka na Hlavním kole, soutěžní otázku Hlavního kola (dále též jen „Hlavní soutěžní otázka").

5.4. Soutěžní SMS Hlavního kola lze Organizátorovi doručit jen z mobilního telefonu (a SIM karty) oprávněně užívaného účastníkem a jen z telefonního čísla vázaného na SIM kartu registrovanou u některého z tuzemských provozovatelů mobilních sítí.

5.5. Soutěžní SMS Hlavního kola se Organizátorovi doručuje formou SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v Popisu Soutěže; SMS zpráva se zasílá ve tvaru stanoveném v Popisu Soutěže.

5.6. Soutěžní SMS Hlavního kola musí být Organizátorovi doručena nejpozději do konce Hlavního kola.

5.7. Řádné a včasné doručení Soutěžní SMS Hlavního kola Organizátor účastníkovi potvrdí odpovědní SMS zprávou.

5.8. Cena jedné Soutěžní SMS Hlavního kola je stanovena v Popisu Soutěže.

5.9. Jedna a táž osoba se může Hlavního kola zúčastnit maximálně 20x, tzn. doručí Organizátorovi soutěžní SMS Hlavního kola maximálně 20 SMS z téhož anebo i z různých telefonních čísel. Má se za to, že více zprávami doručenými Organizátorovi z téhož telefonního čísla se Soutěží účastní jeden a tentýž účastník.

6. Výherce a výhra Hlavního kola

6.1. Výhercem Hlavního kola Soutěže se stane účastník, který Organizátorovi řádně a včas doručil Soutěžní SMS Hlavního kola se správnou odpovědí na Hlavní soutěžní otázku v pořadí určeném předem v Popisu Soutěže.

6.2. Zúčastnil-li se Hlavního kola Soutěže menší počet účastníků tak, že v pořadí určeném předem v Popisu Soutěže nebyla Organizátorovi doručena žádná soutěžní SMS Hlavního kola, stává se výhercem Hlavního kola Soutěže účastník, který Organizátorovi doručil soutěžní SMS Hlavního kola se správnou odpovědí na Hlavní soutěžní otázku jako poslední.

6.3. Doručí-li soutěžní SMS Hlavního kola se správnou odpovědí na Hlavní soutěžní otázku v pořadí určeném předem v Popisu Soutěže účastník, který v posledních třech kalendářních měsících přede dnem ukončení Hlavního kola převzal od Organizátora výhru v rámci jakékoli jiné Organizátorem pořádané soutěže, nestane se výhercem tento účastník, nýbrž účastník, který soutěžní SMS Hlavního kola se správnou odpovědí na Hlavní soutěžní otázku doručil Organizátorovi bezprostředně po tomto účastníkovi.

6.4. Výhercem Hlavního kola Soutěže se podle pravidel stanovených v odst. 6.1 až 6.3 těchto Pravidel může stát více účastníků současně.

6.5. Výhry Hlavního kola, jakož i určení, které z nich připadnou jednotlivým výhercům Hlavního kola (je-li výherců a výher více), jsou určeny v Popisu Soutěže.

6.6. Organizátor soutěže určí výherce Hlavního kola Soutěže do čtrnácti dnů od jeho ukončení.

6.7. Jména a příjmení výherců Hlavního kola Soutěže, případně obec, v níž mají výherci trvalé bydliště, uveřejní Organizátor bez zbytečného odkladu v Titulu.

6.8. Výhry Hlavního kola doručuje Organizátor výhercům zpravidla poštou; z důležitých důvodů (zejména s ohledem na rozměr nebo jinou charakteristiku výhry) může Organizátor rozhodnout, že výhru předá výherci tak, že mu umožní převzít ji v běžné pracovní době na adrese Organizátorem určené.

6.9. Výhry Hlavního kola předá Organizátor výhercům nejpozději do šesti týdnů od ukončení Hlavního kola.

6.10. Je-li výherce nezletilý, může Organizátor pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho zákonného zástupce.

6.11. Nepodaří-li se Organizátorovi kontaktovat výherce nebo neposkytne-li výherce Organizátorovi bezprostředně po kontaktování údaje nezbytné k předání výhry nebo nepodaří-li se Organizátorovi výhru doručit výherci na jím uvedenou adresu nebo nepřevezme-li výherce výhru do 30ti dnů na adrese určené Organizátorem nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor může v takovém případě určit náhradního výherce obdobně podle odst. 6.3 těchto Pravidel, či výhru použít pro své další marketingové účely.

6.12. Nárok na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 7.5 těchto Pravidel.

6.13. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

6.14. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.

7. Další ustanovení

7.1. Tato Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese:www.astrosatmedia.cz. Popis Soutěže je zveřejněn v Titulu v rámci informací o Soutěži.

7.2. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i Popis Soutěže po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

7.3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů hodných zvláštního zřetele přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

7.4. Soutěže se fyzická osoba – podnikatel – nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

7.5. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora nebo třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Vymáhání výhry či účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
7.7. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

7.8. Účastí v Soutěži účastník uděluje pro případ, že se stane Výhercem, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v Titulu, případně v elektronické verzi Titulu, případně v jiném periodickém tisku vydávaném Organizátorem.

7.9. Účastí v Soutěži účastník dále uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů obsažených v soutěžních kupónech, a to:

dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;

za účelem uspořádání Soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí Organizátora nebo třetích osob (včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky);

na dobu pěti let; po dobu trvání Soutěže a dále po dobu 90 dnů po jejím ukončení bez možnosti odvolání, jinak s právem odvolat souhlas e-mailem na adrese astrosat@atspraha.cz nebo pomocí SMS ve tvaru NESOUHLASIM na číslo 736 304 030 nebo telefonicky na infolince ATS tel. č. 776 999 199;

ke zpracování Organizátorem nebo třetími osobami, kterým udělí Organizátor pověření nebo souhlas;

s právem Organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na pořádání Soutěže či jiných marketingových akcí Organizátora a třetím osobám k jejich marketingovým účelům.

Účastník Soutěže má právo požadovat na Organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu vzniklého při zpracovávání jeho osobních údajů (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

7.10. Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto Pravidel i dříve než ve lhůtách v těchto Pravidlech uvedených.

7.11. V souvislosti se Soutěží lze Organizátora kontaktovat buď e-mailem na adrese: info@vlmedia.cz, nebo telefonicky na čísle: 272 015 109.

Pravidla tipovacích soutěží

  1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání svého odhadu na soutěžní otázku, formou a způsobem, jak je to definováno v textu soutěže. Hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.
  2. Odpověď musí být doručena v období, které je uvedeno u konkrétní soutěže. Každý soutěžící může poslat pouze jednu odpověď. V případě, že soutěžící zašle více odpovědí, do soutěže se zahrne jen první došlá odpověď. Ostatní odpovědi budou ze soutěže vyřazeny.
  3. O výhře rozhoduje přesnost odhadu. Vyhrává odesílatel nejpřesnějšího odhadu. V případě, že bude doručeno více shodných nejpřesnějších odhadů, rozhodne o výherci los.
  4. Výherce bude pořadatel soutěže kontaktovat po skončení soutěže, aby s ním dohodl termín a způsob předání výhry.
  5. Jména výherců budou zveřejněna v časopise v nejbližším možném vydání, po skončení a vyhodnocení soutěže.
  6. Soutěžící svou účastí v soutěži dává souhlas k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovány společnostmi ATS, Astrosat Media a ALL Production v souvislosti s konáním konkrétní soutěže a v souvislosti s marketingovými aktivitami vydavatelství Astrosat Media.
  7. Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že pokud vyhraje některou z cen, může být v časopise zveřejněna jeho fotografie s uvedením jména, příjmení a města, kde bydlí.
  8. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže.
  9. Výhru nelze vyplatit v hotovosti.