Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Podání oznámení

Naše společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 01440578 (dále též „Společnost“) přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

Příslušná osoba: Romana Špačková

Způsoby oznamování

Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

1. Písemně

Oznamovacím formulářem: Vnitřní oznamovací systém

2. Ústně

V rámci Vnitřního oznamovacího systému je možné nahrát hlasovou zprávu.

3. Osobně

Nejpozději do 14 dní v sídle Společnosti po domluvě s Příslušnou osobou.

Sledování oznamování

Oznámení lze sledovat ve Vnitřním oznamovacím systému po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

  • datum přijetí oznámení,
  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
  • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa,
  • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu (Společnosti) osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.

Jediným správcem údajů je Příslušná osoba a oznamovateli tak vůči němu zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkající se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterém je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Externí oznamovací kanál

Oznámení lze podat také prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR.

Vyloučení

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.