Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Všeobecná pravidla soutěží

Všeobecná pravidla soutěží pořádaných  VLTAVA LABE MEDIA a.s.

     1. Základní ustanovení

1.1. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) se řídí soutěže v organizovaných společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5, Jinonice, IČ 01440578 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 18980 (dále též jen „Organizátor“).

1.2. Soutěžemi se rozumí zábavně-vědomostní soutěže vyhlášené zejména ve všech mediálních titulech  vydávaných Organizátorem a jejich internetových verzí, jejichž aktuální portfolio je dostupné na  https://www.vlmedia.cz/ (dále též jen „mediální titul“), jichž se lze zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní otázku či doručením řešení hádanky, hlavolamu, rébusu či doručením tajenky křížovky (dále též jen „Odpověď“) Organizátorovi prostřednictvím webového formuláře nebo sms zprávou (dále též jen „Soutěž“ či „Soutěže“).

1.3. Každá Soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v popisu každé konkrétní Soutěže (dále též jen Popis Soutěže“) uveřejněném v mediálním titulu v rámci uveřejnění Soutěže. Jsou-li pravidla obsažená v Popisu Soutěže v rozporu s těmito Pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v Popisu Soutěže.

1.4. Soutěže se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.5. Soutěže nejsou hazardními hrami ve smyslu zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách, neboť současné nenaplňují oba definiční znaky hazardní hry ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 uvedeného zákona, tzn. postrádají prvek sázky, jejíž návratnost se nezaručuje a/nebo o výhře nebo prohře nerozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

1.6. Účast na Soutěžích je dobrovolná.

     2. Průběh Soutěží

2.1. Dobu trvání (okamžik zahájení a okamžik ukončení) Soutěže stanoví Organizátor v Popisu Soutěže. Není-li v Popisu Soutěže stanoveno jinak, začíná Soutěž okamžikem uveřejnění Soutěže (s Popisem Soutěže) v mediálním titulu a končí v 23:59:59 hod. posledního dne konání Soutěže.

2.2. Soutěže se mohou zájemci o účast v Soutěži zúčastnit doručením Odpovědi Organizátorovi. Výhercem Soutěže se stane účastník v souladu podmínkami dle s čl. 4. odst. 4.1. až 4.4. těchto Pravidel.

2.3. Předání výher provede Organizátor v souladu s čl. 4. odst. 4.5. až 4.8. těchto Pravidel.

     3. Účast na Soutěži

3.1. V rámci každé Soutěže uveřejní Organizátor v mediálním titulu Popis Soutěže; v němž zejména:

a) stanoví den zahájení a den ukončení Soutěže;

b) uvede soutěžní otázku anebo hádanku, hlavolam, rébus či křížovku;

c) uvede webovou stránku nebo telefonní číslo, na které lze doručovat Odpovědi,

d) specifikuje mechanismus určení výherce

e) specifikuje ceny pro výherce

f) případně určí, jak budou výhercům ceny předány.

3.2. Soutěže se může zúčastnit pouze:

a) fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky a není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi, a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a doručila Organizátorovi včas a řádně Odpověď v souladu s Popisem Soutěže.

3.3. Spolu s Odpovědí musí účastník oznámit Organizátorovi své jméno a adresu a svou e-mailovou adresu.

3.4. Odpověď se Organizátorovi doručuje prostřednictvím webového formuláře na adrese uvedené v Popisu Soutěže, sms zprávou a jejím definovaném tvaru v Popisu Soutěže.

3.5. Odpověď (s údaji podle odst. 3.3. těchto Pravidel) musí být Organizátorovi doručena nejpozději do 23.59.59 posledního dne konání Soutěže. V pochybnostech se má za to, že Odpověď nebyla doručena včas.

3.6. Jedna a táž osoba se může Soutěže zúčastnit jen jednou; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát, vezme Organizátor v úvahu jen první doručenou Odpověď; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát, aniž by bylo možné určit, která Odpověď byla doručena jako první, nevezme Organizátor v úvahu žádnou doručenou Odpověď.

     4. Výherci a výhry

4.1. V Popisu Soutěže se určuje počet účastníků, kteří budou určeni jako výherci Soutěže, a výhry, které jim připadnou.

4.2. Výhercem Soutěže se stane účastník dle mechanismu určení výherce stanoveného v Popisu Soutěže.

4.3. Výhercem se nemůže stát účastník, který se stal výhercem v jakékoli jiné soutěži pořádané Organizátorem v posledních třech kalendářních měsících před počátkem Soutěže.

4.4. Výherce Soutěže a jejich výhry určí Organizátor nejpozději do 14 dnů po posledním dni konání Soutěže. Jména a příjmení výherců Soutěže, případně obec, v níž mají výherci trvalé bydliště, uveřejní Organizátor bez zbytečného odkladu v mediálním titulu.

4.5. Výhry předá anebo doručí Organizátor výhercům nejpozději do 30 dnů po posledním dni konání Soutěže.

4.6. Výhry předá Organizátor výhercům zpravidla prostřednictvím pošty nebo partnerů soutěží; z důležitých důvodů (zejména s ohledem na rozměr nebo jinou charakteristiku výhry) může Organizátor rozhodnout, že výhru předá výherci tak, že mu umožní převzít ji v běžné pracovní době na adrese Organizátorem určené. Toto rozhodnutí (pokyny k převzetí výhry) uveřejní Organizátor v mediálním titulu v Popisu Soutěže anebo spolu se jménem, příjmením a případně obcí trvalého bydliště výherce podle odst. 4.4. těchto Pravidel.

4.7. Je-li výherce nezletilý, může Organizátor pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho zákonného zástupce.

4.8. Nepodaří-li se Organizátorovi výhru doručit výherci na jím uvedenou adresu nebo nepřevezme-li výherce výhru na adrese určené v Popisu Soutěže do deseti pracovních dní ode dne oznámení o získání výhry, nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká. Nárok výherce na výhru rovněž zaniká, pokud se Organizátorovi nepodaří výherce kontaktovat prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů do deseti pracovních dní ode dne vyhlášení vítěze, resp. vítězů soutěže. Organizátor může v takovém případě určit náhradního výherce obdobně podle odst. 4.2. těchto Pravidel.

4.9. Nárok na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 7.5 těchto Pravidel.

4.10. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

4.11. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu. Výhry, u kterých je stanoven termín využití např. ve formě zájezdů, je nutné využít ve stanoveném termínu.

4.12. V Soutěžích pořádaných Organizátorem není zaručen nárok na výhru.

4.13. Výherci, kteří vyhrají dílčí výhru v dlouhodobé Soutěži, nemají nárok na další výhru v totožné Soutěži, pokud tak Organizátor i dodatečně stanoví.

4.14. Každý výherce je odpovědný za plnění svých daňových povinností souvisejících s nabytím výhry.

      5. Ochrana osobních údajů

a) Organizátor zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci smluvního vztahu s účastníkem Soutěže, v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) a adaptačního zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (Zákon). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů klienta a o jeho právech vůči Organizátorovi jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů na www.vlmedia.cz. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz.

      6. Soutěže na Facebooku, podpora a propagace Soutěží na Facebooku

a) Soutěž, podpora a propagace Soutěže uveřejněná Organizátorem na facebookových stránkách není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem Soutěže.

     7. Další ustanovení

7.1. Tato Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.vlmedia.cz . Popis Soutěže se zveřejňuje v mediálním titulu v rámci informací o Soutěži.

7.2. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i Popis Soutěže, po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

7.3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z opodstatněných důvodů anebo pro objektivní překážky, které nastaly, nebo o kterých se dozvěděl až po zahájení Soutěže, přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

7.4. Soutěže se fyzická osoba – podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

7.5. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

7.6. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

7.7. Organizátor je oprávněn podmínit účast v Soutěži sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v Soutěži (např. věk), pro řádné vyhodnocení Soutěže a pro sdělení výsledků Soutěže či poskytnutí případných výher.

7.8. Účastí v Soutěži účastník bere na vědomí pro případ, že se stane výhercem, je Organizátor oprávněn uveřejnit jeho jméno, příjmení a obec, v níž má bydliště. Účastí v soutěži rovněž vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v mediálních titulech vydávaných Organizátorem.

7.9. Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto Pravidel i dříve než ve lhůtách v těchto Pravidlech uvedených.

Pravidla jsou platná od 15. 11. 2023.