Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, Praha 5 – Jinonice, IČ: 014 40 578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 18970 (dále jen „Společnost") tímto v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") jako emitent zveřejňuje následující rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti přijaté dne 21.9.2016:

Článek č. 7 odst. 1. stanov se mění tak, že nově zní takto: „1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 3500 (slovy: tři tisíc pět set) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 3 500 (slovy: tři tisíc pět set). Převod akcií není omezen. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu."

Článek č. 7 odst. 4. stanov se mění tak, že nově zní takto: „4. Akcie se převádí smlouvou. K převodu akcie se vyžaduje zápis na účet vlastníka v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Převod akcie je vůči společnosti účinný doručením výpisu z účtu vlastníka v evidenci zaknihovaných cenných papírů."

V článku č. 12 se odstavce 1 až 14 přečíslovávají na odstavce 2 až 15 a před odstavec 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní: „1. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den předcházející dni konáním valné hromady."

Společnost vyzývá všechny akcionáře Společnosti, aby listinné akcie na jméno emitované Společností odevzdali Společnosti v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, určí Společnost k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 občanského zákoníku a při jejím vyhlášení upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí za neplatné.

Akcionáři Společnosti jsou povinni sdělit Společnosti při odevzdávaní jejich listinných akcií číslo majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na který mají být zaevidovány jimi vlastněné zaknihované akcie Společnosti.

Společnost Rozhodnutí zveřejnuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje též na internetových stránkách Společnosti. Společnost dále zašle Rozhodnutí akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.

V Praze dne 26. 9. 2016
Představenstvo společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.