Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Práva subjektů údajů

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Právo na přístup k osobním údajům
Chcete-li vědět, jestli o Vás VLM zpracovává osobní údaje, máte právo získat od VLM informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude VLM oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
V případě, že máte pocit, že o Vás VLM zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. VLM opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo požadovat vysvětlení
V případě, že máte podezření, že VLM zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po VLM požadovat vysvětlení.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na výmaz
V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po VLM požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
V případě, že chcete, aby VLM Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, VLM Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 
Právo vznést námitku
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů VLM. případě, že VLM neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, VLM zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Právo odvolání souhlasu
Pokud jste udělili VLM souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při realizaci Vašeho práva na změnu, opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, které naše společnost zpracovává, se obracejte na call centrum (272 015 020), nebo přes kontaktní formulář na www.mojepredplatne.cz

Pokud jste zaregistrován, můžete si údaje změnit ve svém profilu sami.

KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ OSTATNÍ PRÁVA?

S výjimkou práva na opravu osobních údajů můžete Vaše ostatní práva vztahující se k osobním údajům uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:


1. datová zpráva na ID: v3crx6n

2. písemnou žádostí na adresu VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice

3. e-mail na dpo@vlmedia.cz

4. osobně doručit žádost na podatelnu na adrese VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, kde bude ověřena Vaše totožnost

POSTUP A PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA

Pro uplatnění Vašich práv k přístupu k osobním údajům, přenositelnosti a výmazu osobních údajů jsme připravili Formulář, který lze stáhnout zde.

Pro vyhovění Vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu Vy. Jedině tak zabráníme zneužití Vašich osobních údajů třetí osobou nebo jejich ztrátě. Zasíláte-li dokumenty e-mailem nebo datovou zprávou, uvádějte prosím vždy do předmětu zprávy popis „GDPR“. Žádost rovněž můžete zaslat prostřednictvím poštovní přepravy. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.

Pokud práva uplatníte osobně na podatelně v našem sídle na adrese VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, bude pro ověření totožnosti požadováno předložení Vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.

Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, dotážeme se Vás na další údaj/e.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:


VLTAVA LABE MEDIA a.s. /GDPR
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice
e-mail: dpo@vlmedia.cz
ID datové schránky: v3crx6n