Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Všeobecné smluvní podmínky

společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.
(dále jen "Všeobecné podmínky")


OBSAH

OBECNÁ ČÁST
ZVLÁŠTNÍ ČÁST

  A) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO MARKETINGOVÉ VZTAHY

 1. Práva a povinnosti
 2. Podmínky registrace
 3. Odpovědnost registrovaného uživatele
 4. Souhlas s užitím díla klienta, umísťování obsahu klientem na internetové stránky
 5. Užívání internetových služeb
 6. Odpovědnost zúčastněných stran

  B) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ

  B1 - Úvodní část
  B2 - Smlouva o předplatném

 1. Předmět smlouvy       
 2. Doručování tisku
 3. Nedoručení výtisků
 4. Změny v údajích, změny v objednávce
 5. Marketingové akce pro předplatitele
 6. Podmínky placení předplatného
 7. Trvání a ukončení smlouvy o předplatném
 8. Zásady komunikace stran

  C) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO INZERCI

 1. Rozsah platnosti
 2. Objednávka
 3. Uzavření smlouvy
 4. Podmínky komunikace při sjednávání smluv
 5. Rámcová smlouva
 6. Realizace objednávky
 7. Platební podmínky
 8. Reklamace vadného plnění

  D) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOPY

 1. Práva a povinnosti
 2. Kupní smlouva
 3. Způsob platby za zboží
 4. Dodání zboží
 5. Odstoupení od smlouvy
 6. Reklamace

   E) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SLUŽBY PLACENÉHO OBSAHU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VLM

 1. Základní specifikace
 2. Způsob platby, cena
 3. Odpovědnost zúčastněných stran

   F) zvláštní SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PROJEKT „DENÍK SLEVOVÝ TÝDEN“

 1. Předmět
 2. Objednávka a uzavření smlouvy
 3. Práva a povinnosti VLM
 4. Závazky klienta
 5. Práva spojená s projektem
 6. Odměna, platební podmínky
 7. Smluvní pokuta
 8. Ukončení smlouvy
 9. Náklady na plnění
 10. Další ujednání

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

OBECNÁ ČÁST

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů, které vznikají mezi společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., identifikační číslo: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, 158 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen "VLM") a všemi osobami, na základě smluvních vztahů, které mezi nimi vznikají v jakékoliv formě pro dále vymezené účely, tedy zejména mezi VLM a předplatiteli deníků a časopisů vydávaných VLM, uživatelů internetových stránek provozovaných VLM, inzerenty, účastníky soutěží a jiných akcí organizovaných VLM, a všemi dalšími osobami využívající služeb a produktů poskytovaných VLM v rámci její podnikatelské činnosti (dále jen jako "klient"  nebo "objednatel").

Tyto všeobecné smluvní podmínky budou aplikovány ve všech případech smluvních vztahů uzavíraných VLM v dále vymezených právních vztazích,  pokud nestanoví konkrétní smlouva uzavřená mezi VLM a klientem anebo speciální podmínky vyhlášené VLM pro jednotlivou konkrétní akci jinak.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

    A) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO MARKETINGOVÉ VZTAHY

      1. Práva a povinnosti

1.1 V tomto oddíle A jsou upravena práva a povinnosti VLM a všech jejích obchodních partnerů a zákazníků, kteří s VLM vstupují do právních vztahů, jejichž předmětem je nákup zboží nebo využívání služeb VLM, registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek provozovaných VLM, účastníků soutěží a jiných akcí pořádaných VLM, a všech dalších osob využívající jejích služeb a produktů jakýmkoliv způsobem (dále jako "klient", nebo "uživatel" nebo "objednatel").

1.2 V tomto oddíle A je upraveno také užívání internetových služeb na doménách VLM a jejich součástích klienty. Jedná se zejména o služby na těchto doménách a jejich subdoménách: denik.cz, sip.denik.cz, dotyk.cz, cars.cz, kvety.cz, vlasta.cz, kafe.cz, dumazahrada.cz, prekvapeni.cz, national-geographic.cz, story.cz, kreativ.cz, iglanc.cz, igurmet.cz, kondice.cz, ireceptar.cz a všech dalších doménách a subdoménách provozovaných VLM (dále jen "internetové stránky"). Některé služby poskytované na internetových stránkách jsou poskytovány pouze uživatelům internetových stránek (dále jen jednotlivě "uživatel" nebo společně "uživatelé"), kteří se registrovali prostřednictvím registrace na internetových stránkách.

      2. Podmínky registrace

2.1 Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby VLM poskytované na internetových stránkách a určené výhradně pro registrované uživatele, se stane takový uživatel internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář, popř. formulář pro odběr newsletteru a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci, pokud nebude pro určitou službu poskytovanou VLM použit jiný postup pro registraci (např. bude-li v rámci formuláře pro odběr newsletteru vyplňována pouze e-mailová adresa, nebo bude-li v rámci registračního formuláře vyplňována pouze e-mailová adresa a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím mailu zaslaného uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením uživatele na příslušné internetové stránky, popř. odběrem prvního newsletteru).

2.2 Kliknutím na tlačítko "Vytvořit účet" či "Registrace" (a jiné formulace a ikony) v příslušném registračním formuláři či přímo ve formuláři pro odběr newsletteru uživatel odešle příslušný formulář VLM a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto podmínek. Odesláním registračního formuláře či formuláře pro odběr newsletteru a následným potvrzením či odběrem prvního newsletteru uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto podmínkách. Registrační formulář či formulář pro odběr newsletteru není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto podmínek a případně nesplní další podmínky registrace stanovené VLM.

2.3 Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných VLM i nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci registrovaného uživatele v rámci služeb VLM nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

2.4 Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „profil"), k němuž má přístup z internetových stránek. Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může registrovaný uživatel přihlásit.

2.5 Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti registrovaného uživatele.

2.6 Uživatel internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje, že bere na vědomí:

 • se stane registrovaným uživatelem;
 • přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
 • poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků VLM, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 • VLM neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům internetových stránek v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
 • VLM je oprávněna zasílat klientovi obchodní sdělení týkající se jejích výrobků a služeb prostřednictvím elektronické pošty či SMS zpráv na e-mailovou adresu a telefonní číslo uvedené v registraci; Pokud klient oznámí VLM, že nemá o obchodní sdělení zájem, je VLM povinna další obchodní sdělení nezasílat.

      3. Odpovědnost registrovaného uživatele

3.1 VLM výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s výše uvedenými podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

3.2 VLM dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného uživatele v souvislosti s používáním internetových stránek, bude VLM povinna poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o registrovaném uživateli v souvislosti s používáním internetových stránek nebo poskytováním služeb ze strany VLM.

3.3 Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito podmínkami, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto podmínek.

3.4 Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se VLM v souvislosti s registrací a užíváním služeb VLM na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

      4. Souhlas s užitím díla klienta, umísťování obsahu klientem na internetové stránky

4.1 Poskytnutí licence

4.1.1 Pokud klient VLM poskytne v souvislosti s účastí v soutěži či na jiné akci v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.), (dále jen „díla"), popř. pokud takové dílo umístí na internetové stránky, uděluje tímto poskytnutím VLM licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech VLM a jejich zpřístupněním na internetových stránkách provozovaných VLM a dále jejich jakékoliv publikaci v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy VLM), k zařazení díla do audiovizuálního díla, k užití díla v souvislosti s produkty a službami VLM nebo společností z koncernu, jehož je VLM součástí, a to i v hmotné podobě, k jeho libovolnému zpracování, včetně práva nahradit hudební složku díla, včetně textu, jinou hudební složkou s textem dle volby VLM, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

4.1.2 Veškerá oprávnění dle článku 5. těchto podmínek uděluje klient VLM bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu platnosti majetkových autorských práv. Poskytnutím díla klient prohlašuje a zaručuje se, že získal veškerá potřebná práva třetích osob zúčastněných na tvorbě díla tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči VLM žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, klient se zavazuje je vypořádat a nahradit VLM veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.

4.1.3 V případě, že dílo bude obsahovat originální nahrávku obsahující hudební dílo s textem, či bez textu, klient prohlašuje a zaručuje se, že tento klient či jiný autor je ve výkonu svých majetkových práv k hudebnímu dílu a k textu zastupován Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, popřípadě jiným kolektivním správcem a tudíž licenci k jejich užití lze získat přímo na základě smlouvy s takovou osobou, popřípadě že tento klient užil snímku vydaného k obchodním účelům, k jehož užití lze licenci získat prostřednictvím Intergram. V případě, že takový klient nebo jiný autor není zastupován žádným kolektivním správcem, zahrnuje poskytnutá licence i licenci k užití hudebního díla s textem či bez textu, popřípadě hudební nahrávky.

4.1.4 VLM nemusí licenci využívat a díla nemusí použít.

4.1.5 Pro případy, že VLM bude vyzývat k dodání díla v souvislosti se službami VLM, včetně her, sázek, soutěží apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je VLM nositelem autorských majetkových práv, poskytuje VLM klientovi nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření díla, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému dílu poskytne klient v souladu s ustanoveními těchto podmínek bez dalšího VLM. V případě, že práva k takovému příspěvku klient neposkytne, licence k užití díla, k němuž je VLM nositelem autorských majetkových práv, zaniká.

4.1.6 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče apod.) nemusí VLM vracet.

4.1.7 Tím, že klient zašle VLM svá díla, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout VLM veškerá práva zmíněná výše v tomto článku podmínek a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by v tom klientovi bránila. Pokud se předchozí prohlášení klienta ukáže být nepravdivým, je VLM oprávněna požadovat po klientovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že VLM prohlášení klienta za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

4.2 Uložení příspěvku na internetové stránky

4.2.1 Příspěvkem se pro potřeby těchto podmínek rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou uživateli šířeny prostřednictvím internetových stránek (dále jen „příspěvek").

4.2.2 VLM tím, že umožní uživateli uložení, zpracování a provozování příspěvku, poskytuje takovému uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. VLM není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědná za činnost uživatelů. VLM neodpovídá za porušení práv třetích osob (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) uložením příspěvku na internetové stránky uživatelem.

4.2.3 Uživatel se zavazuje umísťovat na internetové stránky pouze takový obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. V případě, že uživatel umožní jiným uživatelům umisťovat na internetové stránky obsah nebo jeho součást v rámci služeb, které uživateli VLM poskytuje, garantuje uživatel souhlasy, jež musí být dány třetími osobami ve shora uvedených souvislostech obdobně. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto podmínek. Uživatel se zavazuje nahradit VLM škodu, která VLM vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení ze strany uživatele, tedy zejména v souvislosti se zásahem do práv třetích osob z důvodu nedostatku souhlasu s umístěním obsahu na internetové stránky, ať již byl takový obsah na internetové stránky umístěn uživatelem nebo jiným uživatelem. VLM nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

4.2.4 Na internetových stránkách je zakázáno umisťovat příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

4.2.5 Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit internetové stránky.

4.2.6 VLM si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového příspěvku na internetových stránkách dochází dle názoru VLM k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový příspěvek dle názoru VLM zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů VLM nebo jakýchkoli jiných třetích osob. VLM je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování služeb příslušnému uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

4.2.7 VLM je oprávněná identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

4.2.8 VLM žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení příspěvku či jiných dat uživatelů.

4.2.9 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že VLM může k příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

       5. Užívání internetových služeb

5.1 Úvodní ustanovení

5.1.1 Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto podmínkách je VLM oprávněná uplatnit veškerá opatření obsažená v podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy.

5.1.2 Některé služby jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří se registrovali u VLM prostřednictvím registrace na internetových stránkách (dále jen jednotlivě „registrovaný uživatel" nebo společně „registrovaní uživatelé").

5.1.3 Placené služby hradí uživatelé prostřednictvím Premium SMS, platební kartou či jiným způsobem platby umožněným a podporovaným VLM (dále jen „platební kanál/y").

5.2 Zvláštní podmínky užívání některých služeb

5.2.1 VLM může nabízet uživatelům díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je VLM oprávněna na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen jednotlivě „titul" nebo společně „tituly"). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. audiovizuální, fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie byla umístěna na internetové stránky společností VLM za účelem jeho poskytnutí uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.

5.2.2 Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití resp. spotřebě uživatelů a pro území České republiky, není-li VLM umožněno zhlédnutí určitých titulů i z jiného území. Uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční, nebo podnikatelské užití titulů, popř. jakékoli jiné užití titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy.

5.2.3 Zhlédnutí vybraných titulů může být zpoplatněno, a to způsobem aktuálně podporovaným VLM, přičemž vymezený okruh zpoplatněných titulů může být určen pouze pro předplatitele.

5.2.4 Pokud je zhlédnutí některého titulu zpoplatněno mimo rámec předplatného služeb, uživatel je oprávněn výlučně ke zhlédnutí titulu ve stanoveném časovém úseku, a to po úhradě ceny příslušného titulu způsobem umožněným VLM.

5.2.5 Zpoplatněné tituly mohou být zakódovány. K přehrání takových titulů může být vyžadován určitý typ operačního systému či určité aplikace.

5.2.6 VLM si vyhrazuje právo na změnu cen s tím, že platná je vždy ta cena, která je u uvedeného titulu uvedena v okamžiku jejího objednání uživatelem.

5.2.7 Předplatitelé mohou ve vymezeném období zhlédnout veškeré tituly zařazené v některé z nabídek/balíčků titulů určených pro předplatitele služeb za předpokladu, že řádně uhradí předplatné služeb stanovené pro vymezené období a konkrétní nabídku/balíček titulů.

5.2.8 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí titulu uplatňuje uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu online@vlmedia.cz.

5.2.9 K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby uživatel uvedl datum a čas platby za titul a dále celý název zaplaceného titulu. V případě úhrady zhlédnutí titulu v rámci předplatného musí předplatitel k zahájení reklamačního řízení prokázat, že bylo předplatné služeb na příslušné období řádně uhrazeno. Každý uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení a rovněž sdělí, zdali si před zhlédnutím titulu přehrál testovací video. Na základě těchto údajů VLM zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace uživateli zpřístupněno opakované bezvadné zhlédnutí titulu.

5.3 Internetový vyhledávač a obchod

5.3.1 VLM může nabídnout uživatelům možnost vyhledávat jakékoli údaje z internetových stránek prostřednictvím internetového vyhledávače na základě zadání klíčových slov.

5.3.2 VLM může umožnit uživatelům bezplatnou registraci firmy, přičemž uživatelem vložená data VLM může zaslat smluvnímu partnerovi. Se zasláním dat smluvnímu partnerovi uživatel vyslovuje souhlas vyplněním a odesláním příslušného formuláře. VLM i smluvní partner jsou oprávněni registraci firmy neprovést v případě důvodného podezření, že údaje o firmě vložené do formuláře neodpovídají skutečnosti.

5.3.3 VLM může uživatelům nabízet službu vyhledání zboží na základě zadání výběru kategorií a klíčových slov zboží z internetových obchodů zaregistrovaných do příslušné služby a z internetových obchodů na partnerských webech a službách.

5.3.4 Registrovaný uživatel může zaregistrovat internetový obchod (dále jen „obchod") splňující následující podmínky:

 • obchod existuje, má své aktivní internetové stránky a není doposud zaregistrován;
 • na internetových stránkách obchodu jsou na zřetelném místě uvedeny kontaktní údaje, sídlo a IČ provozovatele obchodu a obchodní podmínky;
 • obchod nenabízí podobné zboží jako jiný již zaregistrovaný obchod registrovaný stejným registrovaným uživatelem nebo se stejným provozovatelem takového obchodu, pokud se shodné zboží neliší cenou;
 • obchod nabízí pouze zboží, které lze zakoupit přímo v daném internetovém obchodě;
 • obchod nenabízí služby, zájezdy, nemovitosti, ani se nejedná o inzertní či aukční server;
 • každé zboží nabízené v obchodě je dostupné pomocí unikátní URL adresy;
 • u každého zboží je uvedena informace o jeho ceně a způsobu jeho objednání.

5.3.5 Registrovaný uživatel musí při registraci obchodu pravdivě uvést a do příslušného formuláře vyplnit veškeré povinně požadované údaje, přičemž název obchodu

 • nesmí být delší než 24 znaků;
 • musí odpovídat názvu domény, na které je obchod provozován, názvu provozovatele obchodu nebo textu obsaženému v logu obchodu;
 • nesmí obsahovat reklamní sdělení;
 • nesmí být cíleně podobný či zaměnitelný s názvem již zaregistrovaného nebo obecně známého obchodu.

5.3.6 VLM si vyhrazuje právo veškeré údaje zadané registrovaným uživatelem upravit tak, aby odpovídaly údajům v příslušném veřejném rejstříku, či požadovaným skutečnostem. VLM si rovněž vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci obchodu, či zveřejnit jakékoli údaje, pokud jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo zájmy VLM, nebo jsou způsobilé přivodit VLM či třetím osobám škodu.

5.3.7 Každý obchod musí mít k dispozici soubor ve formátu XML umístěný na serveru obchodu obsahující přehled nabízeného zboží a zároveň splňující následující podmínky:

 • veškeré uvedené informace musí být pravdivé a odpovídat informacím uvedeným na internetových stránkách obchodu;
 • jednotlivé zboží lze vždy zakoupit samostatně za uvedenou cenu a bez dalších podmínek;
 • cena uvedená u jednotlivých položek zboží musí být:
  • kladná,
  • konečná bez dalších požadavků, včetně případných autorských, recyklačních či jakýchkoli jiných poplatků,
  • shodná s cenou uvedenou na odkazované stránce příslušného zboží,
  • odpovídající množství zboží, které lze zakoupit (tj. musí se jednat o cenu za balení, nikoli za litr nebo za kus);
 • název zboží, popis zboží a značka zboží musí být vyplněny, nesmí obsahovat reklamní sdělení a musí odpovídat textům na odkazované internetové stránce příslušného zboží;
 • odkazované internetové stránky zboží musí vést do stejného obchodu (kontrola domény druhé úrovně), nesmí být automaticky přesměrovány mimo obchod nebo směřovány na stejnou internetovou stránku;
 • URL obrázku, je-li uvedena, musí vést přímo na obrázek (nikoli na internetovou stránku, která na obrázek pouze přesměruje). V opačném případě se obrázky nebudou zobrazovat;
 • XML soubor nesmí obsahovat zboží, jehož dostupnost je omezena věkem (např. erotické zboží, pyrotechniku, zbraně a střelivo), poukázky, dárky (samostatně neprodejné produkty), zájezdy, nemovitosti;
 • při stahování XML souboru nesmí server vykazovat nečinnost delší než 120 vteřin;
 • XML soubor smí obsahovat pouze takové zboží, které je schopen obchod dodat a zná alespoň přibližnou dobu dodání. Produkty, o kterých nemá informaci o naskladnění, se nesmí v XML souboru nacházet;
 • pokud je u zboží uváděna dodací lhůta, musí se zakládat na pravdě a odpovídat lhůtě uvedené na příslušné stránce tohoto zboží;
 • pokud XML soubor obsahuje bazarové nebo použité zboží, je nutné tyto produkty identifikovat;
 • zboží obsažené v XML souboru musí být v souladu s právními předpisy (např. nesmí porušovat autorská práva, ráva průmyslového vlastnictví apod.).

5.3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo při automatickém zpracování seznamu zboží vyřadit jednotlivé položky, které nesplňují výše uvedené podmínky, jsou způsobilé přivodit VLM či třetím osobám škodu, nebo svým obsahem neodpovídají zájmům VLM. VLM si rovněž vyhrazuje právo výše uvedené podmínky XML souboru měnit stejně jako aktualizovat jeho specifikaci.

5.3.9 Poskytování služby je v základním rozsahu (registrace a výpis zboží) bezplatné. Nadstandardní služba, kdy jsou automaticky vybrány relevantní a nejdražší odkazy, které jsou předřazeny odkazům standardním, může být zpoplatněna dle podmínek této nadstandardní služby. VLM si vyhrazuje právo zpoplatnit i další nadstandardní služby, a to buď na základě zvláštní smlouvy, nebo změnou těchto podmínek.

5.3.10 Pokud registrovaný uživatel poruší tyto podmínky nebo dojde k porušení ustanovení uvedených v těchto podmínkách ze strany obchodu, VLM si vyhrazuje právo vyřadit daný obchod z vyhledávání. O této skutečnosti bude registrovaný uživatel informován e-mailem. O opětovné zařazení obchodu do vyhledávání je registrovaný uživatel povinen požádat po odstranění nedostatků v administraci obchodu nebo odpovědí na informační e-mail. Opětovné zařazení obchodu do vyhledávání je na zvážení VLM.

5.4 Blog

5.4.1 VLM může nabízet registrovaným uživatelům možnost zřídit si svůj blog a umístit na blog (resp. na blog příslušného registrovaného uživatele) obsah, jímž mohou v případě této služby být i audiovizuální díla, a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného uživateli. Obsah umístěný na blogu je pak přístupný uživatelům buď volně, nebo v rozsahu, ve kterém registrovaní uživatelé umožní ostatním uživatelům přístup k obsahu uloženému na svém blogu.

5.4.2 Na obsah se vztahují rovněž veškerá ustanovení uvedená níže v článku 7.2 týkající se příspěvků.

5.5 Použití log společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.

5.5.1 Obchodní partneři naší společnosti mají možnost stáhnout si loga projektů společnosti VLM v různých variantách: JPG, PNG, AI, EPS a PDF, avšak pouze za podmínky, že mají uzavřenou s VLM písemnou smlouvou o spolupráci a logo VLM a všech dalších projektů bude užito v rámci plnění uzavřené smlouvy. Tato loga jsou připravena pro umístění na tiskové materiály a plakáty akcí, jejichž je naše společnost mediálním partnerem.

Jiné použití nebo zneužívání jakéhokoliv loga naší společnosti je zakázáno a v případě porušení těchto podmínek nebo zákonem chráněných práv naší společnosti budeme vymáhat veškeré právní nároky právní cestou. Názvy a loga produktů společnosti VLM jsou chráněny registrovanými ochrannými známkami a jejich užití bez souhlasu naší společnosti je nezákonné.

      6. Odpovědnost zúčastněných stran

6.1 Za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb poskytovaných VLM nese odpovědnost klient. Klient souhlasí s tím, že služby VLM nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito podmínkami či oprávněnými zájmy VLM. Pokud klient/uživatel umožní umisťovat obsah na internetové stránky jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany VLM, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito podmínkami a právními předpisy. Klient se zavazuje nahradit VLM škodu, která VLM vznikne v souvislosti s užíváním služeb VLM v rozporu s právními předpisy či těmito podmínkami, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému klient užívání služeb umožnil. VLM nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

6.2 VLM má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany klienta ukončit či omezit poskytování služeb, zejména jestliže:

 • klient nebo jiní uživatelé, kterým užívání služeb klient umožnil, používají služby v rozporu s těmito podmínkami;
 • VLM má důvodné podezření, že klient VLM používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání služeb sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 • klient používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit VLM;
 • klient zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb;
 • klient nepoužil svůj uživatelský účet déle než 6 (slovy šest) měsíců;
 • VLM má důvodné pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než registrovaný uživatel;
 • klient naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod internetových stránek nebo data na nich uložená;

6.3 Uživatel bere na vědomí, že VLM nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 • funkčnost datové sítě uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 • jakékoli případné škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách internetových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá
 • obsah internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
 • to, že internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

6.4 VLM si vyhrazuje právo, že služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu VLM. VLM však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby služby byly dostupné, výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu VLM.

6.5 Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah internetových stránek je určen především pro zábavné a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

6.6 VLM výslovně upozorňuje uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli produktů či služeb v rozporu s těmito podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

6.7 Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se VLM v souvislosti s užíváním služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

6.8 Všechny informace, materiály, funkce a další obsah (zejména a mimo jiné tituly, obsah a příspěvky) internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví VLM, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů VLM nebo uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy VLM nebo dotčených třetích osob.

6.9 Internetové stránky mohou být ze strany VLM měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky jakékoli internetové stránky stahovat, uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

6.10 Všechny činnosti uživatele v rozporu s těmito podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti služeb, či veškeré činnosti uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany VLM posuzovány jako porušení těchto podmínek a VLM je oprávněná uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám či odepření poskytnutí služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je VLM oprávněn uplatnit okamžitě.

6.11 V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů VLM tímto informuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s VLM, jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce internetových stránkách.

6.12 Soutěže a reklamní akce nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány ani spravovány společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.

    B) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ

B 1 Úvodní část

1. V tomto oddíle B jsou upraveny smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci předplatného tiskovin a elektronických (online) médií vydávaných VLM (dále též jen "smlouva o předplatném").

2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván některý z titulů VLM formou předplatného nebo která využívá zpoplatněného přístupu k online obsahu hrazeného formou předplatného. Pro předplatitele platí část B2 tohoto oddílu Všeobecných smluvních podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném. Pokud smlouvu o předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba plátce předplatného, platí pro předplatitele ustanovení části B2 tohoto oddílu Všeobecných smluvních podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o předplatném uzavřena).

3. Plátcem předplatného se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů. Pro plátce platí přiměřeně ustanovení části B2 o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího).

4. Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce předplatného povinen seznámit se s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce předplatného je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi.

5. Smlouva o předplatném je uzavřena akceptací objednávky předplatného ze strany předplatitele, za kterou je zejména považována a) úhrada předplatného na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen "objednávka") ze strany předplatitele (resp. plátce předplatného) nebo na základě úhrady nabídky ze strany VLM.

6. Objednávku lze učinit doručením objednávky, která obsahuje veškeré požadované údaje dle bodu 7. Objednávka může být doručena vydavateli poštou, elektronicky emailem, prostřednictvím webového formuláře, formou SMS nebo telefonicky (vyjma objednávek v rámci marketingové akce podle čl. 5 části B2 tohoto oddílu Všeobecných smluvních podmínek a objednávek právnických osob a fyzických osob-podnikatelů).

7. Předplatitel je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak):

 • doručovací adresa: a) Příjmení a jméno / Firma b) Ulice a číslo popisné i orientační domu c) PSČ a obec
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • rozsah předplatného
 • způsob platby:
  • poštovní poukázka
  • SIPO - spojovací číslo a číslo OZ (pokud předplatitel zvolí tento druh platby)
  • faktura
  • bankovní převod, číslo bankovního účtu, kód banky a specifický symbol (pokud předplatitel zvolí druh platby převodem z bankovního účtu)
  • platební kartou, číslo platební karty, případně povolit opakované platby
  • SMS
 • frekvence plateb: jednorázová, měsíční, kvartální, půlroční, roční, nebo jiná
 • IČO a DIČ (v případě osob povinných k dani)
 • adresa plátce (Adresa korespondenční - v případě, že není totožná s adresou plátce)
 • podpis - v případě učinění objednávky písemně, osobně, faxem
 • podpis - u právnických osob nebo u fyzických osob podnikatelů (v případě učinění objednávky elektronickou poštou)

Nepovinné údaje:

 • Datum zahájení doručování
 • Druh certifikátu k darování předplatného

Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, VLM je však podle svého uvážení oprávněna akceptovat i neúplné objednávky. Informace o předplatném jsou zpracovávány dle údajů uvedených v objednávce předplatného. V případě chybně poskytnutých údajů nese předplatitel odpovědnost za škody způsobené doručováním jiného titulu nebo počtu kusů oproti objednávce, popř. doručováním na jinou adresu.

8. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telekomunikačních zařízení je smlouva resp. Hlasový záznam jednání o smlouvě, rovněž archivován. Stejné platí i pro změny.

9. Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém a slovenském jazyce.

10. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady předplatitele spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb předplatitel využije, ledaže se jedná o bezplatné linky.

      Část B2 - Smlouva o předplatném


         1. Předmět smlouvy

1.1. Smlouvou o předplatném se VLM zavazuje dodávat předplatiteli prostřednictvím doručovací služby objednané výtisky nebo v případě digitálního předplatného zpřístupnit aktuální objednanou elektronickou verzi tiskoviny nebo jiný online obsah elektronického média (dále jen "předplatné") a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen "předplatitelské období") dle volby předplatitele.

         2. Doručování tisku

2.1. Doručování tiskovin bude zahájeno po úhradě předplatného od nejbližšího možného termínu více na www.mojepredplatne.cz není-li v objednávce uvedeno datum pozdější.

2.2. Tiskovina je dodávána vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, pokud je schránka za uzamčeným vchodem, je předplatitel povinen poskytnout vstupní prostředek (klíč, čip..) distribuční společnosti, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem firmy předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. V opačném případě neodpovídá VLM za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků.

2.3. Každý doručovaný výtisk bude doručován v den vydání určený vydavatelem. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení (zpřístupnění elektronické verze tiskoviny), kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých klimatickýh podmínek, nebo jiných okolností nezávislých na vydavateli.

2.4. Tiskoviny doručované jinou společností, nežli Českou poštou s.p. nelze doručovat do P. O. BOX a modré schránky boxy. Doručování mimo území České republiky je nutno sjednat individuálně.

2.5. Doručení objednávky předplatiteli nebo plátci předplatného, potvrdí VLM elektronicky, písemně poštou. Po úhradě ze strany předplatitele dojde k zahájení doručování tiskoviny nebo ke zpřístupnění elektronické verze tiskoviny či zpřístupnění digitálního obsahu. Předplatitel/plátce předplatného, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat úplnost dodávky a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailem VLM (příslušné telefonní a e-mailové spojení je uvedeno na potvrzení objednávky nebo v tiráži tiskoviny). Dodávání objednaných výtisků nebo zpřístupnění elektronického nebo digitálního online obsahu bude prováděno podle údajů uvedených předplatitelem/plátcem.

         3. Nedoručení výtisků

3.1. Předplatitel je povinen nahlásit nedoručení výtisku neprodleně na adresu sídla VLM nebo formou uvedenou v OBECNÉ ČÁSTI těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Reklamace dodávek objednaných titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však:

- u deníků do dvou pracovních dnů po dni vydání nedodaného výtisku týdeníků a čtrnáctideníků, maximálně 2 výtisky zpětně a u měsíčníků či ostatních delších frekvencí maximálně 1 výtisk ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku. Na opožděné reklamace nelze brát zřetel. U elektronického a digitálního online obsahu do pěti pracovních dnů po odeslání přístupových údajů.

3.2. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně nebo zpřístupnění elektronického a digitálního online obsahu podle učiněné objednávky. Není-li nové doručení možné nebo původní online obsah je neaktuální, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace nebo úměrně ponížen následující předpis předplatného.

3.3. Reklamace musí obsahovat úplnou adresu předplatitele nebo odběratele, reklamovaný titul, číslo nebo datum vydání, počet reklamovaných výtisků jednotlivých vydání, telefonický kontakt na odběratele a/nebo předplatitele, emailovou adresu,  popis důvodu reklamace.

3.4. V případě oprávněného nároku u Deníku, který bude uplatněn u VLM ještě v den vydání nedoručených výtisků, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně nedoručený výtisk v nejbližším možném termínu. U časopisů je dodací lhůta stanovena do 2 pracovních dní od vydání a teprve po této lhůtě je možné podávat reklamace na dodání nedoručeného výtisku.

3.5. Zákonná práva spotřebitelů a lhůty reklamací stanovené v Občanském zákoníku a Zákoně na ochranu spotřebitele nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.

         4. Změny v údajích, změny v objednávce

4.1. Předplatitel je povinen oznámit VLM neprodleně každou změnu v údajích, které VLM sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet, e-mail, telefon, číslo kreditní karty, pokud jsou platby realizovány prostřednictvím pravidelných plateb, číslo SIPO atd.). VLM se zavazuje změnit doručování tiskovin nebo změnu přístupových údajů k elektronickému i digitálnímu online obsahu v souladu s oznámenou změnou v nejbližším možném termínu. Předplatitel je oprávněn požádat VLM o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (SIPO, poštovní poukázkou, inkasním převodem, bankovním převodem, kartou). VLM se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s takovou žádostí v návaznosti na vystavené platby za předplatné nebo v nejbližším možném termínu.

4.2. Předplatitel je oprávněn požádat VLM o snížení počtu odebíraných výtisků nebo o změnu rozsahu předplatného (v případě Deníku předplacených dnů). VLM provede tyto změny v návaznosti na vystavené platby za předplatné. Dojde-li v důsledku dřívější akceptace této změny VLM ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné, včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období.

4.3. Nebude-li výše uvedená změna označena jako dočasná s určením doby jejího trvání, bude považována za změnu trvalou.

4.4. Předplatitel je oprávněn požádat VLM o přerušení doručování tiskoviny na určenou dobu. Předplatitel je v této souvislosti povinen sdělit VLM, a) zda má zájem prodloužit dobu předplatného o dobu přerušení doručování tiskoviny, b) zda uplatňuje nárok na vracení předplatného v odpovídající výši, anebo c) zda upřednostní, aby po dobu přerušení doručování VLM použila nedoručované předplacené výtisky pro dobročinné účely d) přesměrování na přechodnou adresu. VLM není povinna dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba přerušení v průběhu jednoho kalendářního roku překročila 6 měsíců. VLM se zavazuje přerušit doručování tiskoviny v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení doručování není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu 1 měsíce a u smluv uzavřených v rámci marketingové akce, nestanoví-li podmínky akce jinak, a u předplatného online obsahu.

4.5. V případě změn smlouvy o předplatném:

u fyzických osob je třeba učinit změny údajů: počet odebíraných výtisků, změna předplacených dnů, změna plátce předplatného písemně s podpisem předplatitele nebo plátce předplatného
u právnických osob a fyzických osob-podnikatelů je třeba všechny změny učinit písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby
v případě, kdy není změna požadována písemně s podpisem oprávněné osoby, může být provedena telefonicky, e-mailem, poštou.

        5. Marketingové akce pro předplatitele

5.1. Marketingovými akcemi se pro potřeby předplatného rozumí akce VLM, v jejichž rámci VLM nabízí a poskytuje zvláštní plnění předplatiteli nebo zvláštní slevu v případě, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném.

5.2. Pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o předplatném, není-li v tomto článku uvedeno jinak.

5.3. Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit on-line, poštou, telefonicky, osobně nebo e-mailem, VLM si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem.

5.4. Smlouva o předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedený v podmínkách marketingové akce. Dojde-li v této době k přerušení doručování tiskoviny dle bodu 4.4, prodlužuje se doba trvání smlouvy o předplatném o dobu přerušení tak, aby doba, po kterou je tiskovina doručována, dosáhla povinné doby trvání smlouvy o předplatném uvedené v podmínkách marketingové akce. Přerušení je však u smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce možné, nejvýše na celkovou dobu 6 měsíců. V průběhu povinné doby trvání smlouvy o předplatném (nepočítaje v to dobu přerušení doručování) nemůže být snížen počet odebíraných výtisků tiskoviny a stanovený rozsah dle bodu 4.2. Je-li smlouva o předplatném uzavřena se závazkem na dobu určitou, stanovenou jako povinnou dobu v podmínkách marketingové akce, mění se po uplynutí této doby smlouva o předplatném automaticky na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud s tím předplatitel nevyjádří písemnou formou nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím závazku svůj nesouhlas.

5.5. Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru služby předplatného.

5.6. Smlouvu o předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze během smluveného období (trvání závazku), po dobu uvedenou v podmínkách marketingové akce vypovědět a nelze snížit počet odebíraných výtisků deníku dle bodu 4.2 nebo zkrátit dobu elektronického předplatného, pokud byly tyto výtisky nebo elektronické předplatné objednány na základě marketingové akce. V případě neuhrazení ceny za předplatné za dobu trvání závazku je VLM oprávněna dlužnou částku za dobu trvání závazku vymáhat. Je-li předmětem předplatného učiněného v rámci marketingové akce (mimořádné slevy nebo předplatného s dárkem) závazek předplatného pro předem určenou minimální dobu a předplatitel přesto smlouvu o předplatném předčasně ukončí před uplynutím tohoto závazku, vznikne předplatiteli závazek zaplatit VLM odstupné do výše 100% celkové ceny předplatného za dobu závazku jako paušální kompenzace škody VLM vzniklé v důsledku neoprávněně poskytnuté slevy nebo dárku.

5.7. Předplatné sjednávané podle bodu 5.1 lze převést na třetí osobu pouze formou písemné trojstranné dohody, kterou dojde k postoupení celé smlouvy.

5.8. VLM může zvláštní plnění předplatiteli tištěných titulů poskytnout na základě konkrétní marketingové akce.  Počet výtisků deníku objednaných v rámci marketingové akce musí být obvyklý pro osobní potřebu (jeden výtisk na jednu rodinu/jednu doručovací adresu či pro jednu právnickou osobu); v případě, že objednávka toto množství překročí, omezí VLM zvláštní plnění v rámci marketingové akce pouze na jednu objednávku. VLM není povinna zvláštní plnění plynoucí z marketingových akcí poskytovat zejména v případě, kdy:

 • a) předplatitelem daného titulu byl kdykoliv v minulých obdobích objednatel téhož titulu či osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel holding (právnické osoby), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak,

 • b) předplatitel daného titulu je či v posledních 3 letech byl v prodlení s úhradou jakékoliv částky vůči VLM,

 • c) předplatitel není schopen dostát svým závazkům vůči VLM,

 • d) objednatel učiní více objednávek předplatného v rámci marketingové akce.

Pokud VLM zjistí dodatečně, že byly u předplatitele splněny důvody uvedené pod písm. a) až d) má právo od smlouvy o předplatném odstoupit.

5.9. VLM je oprávněna na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 5.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za předplatné. Toto rozhodnutí není povinna předplatiteli sdělovat.

5.10. V případě, že si předplatitel předplatného vyčerpá body, které jako člen věrnostního programu za toto předplatné získal a ukončí toto předplatné předčasně, má nárok na vrácení částky odpovídající nevyčerpanému zaplacenému předplatnému po odečtení poskytnutých hodnoty poskytnutých věrnostních bodů, slev a výhod.

5.11. Na poskytnutí zvláštního plnění nebo zvláštní slevy VLM dle bodu 5.1. nemá předplatitel právní nárok a není možné je vymáhat právní cestou, nebo požadovat po VLM jakoukoliv náhradu za tato plnění.

         6. Podmínky placení předplatného

6.1. Předplatitel je povinen platit VLM za dodávku objednaných výtisků předplatné dle uzavřené smlouvy s VLM. Cena již zahrnuje náklady na dodání tiskoviny.

6.2. Standardní předplatitelská období pro tištěné předplatné jsou měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční nebo delší. U jednotlivých titulů může být frekvence plateb omezena jen na některé z vedených období.

VLM může nabízet předplatné i na jiná období zejména u digitálního předplatného např. na týden.

6.3. Placení předplatného v režimu bodu 6.3 písm. a) osobou, která není podnikatelem:

6.3.1. Předplatné je splatné podle způsobu placení

6.3.2. Předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky, bankovním příkazem, platební kartou nebo zpoplatněnou SMS zprávou.

6.3.3. Dnem zaplacení je den připsání částky na účet VLM.

6.3.4. Předplatné placené prostřednictvím SIPO - provádění plateb zajistí VLM na základě údajů SIPO uvedených předplatitelem v objednávce.

Měsíční předplatitelské období: V případě, že objednávka byla učiněna do 15. dne v kalendářním měsíci včetně, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část měsíce, v němž byla objednávka učiněna, plus 2 následující kalendářní měsíce. Je-li objednávka učiněna 21. nebo pozdější den v kalendářním měsíci, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část měsíce, v němž byla objednávka učiněna, plus následující 3 kalendářní měsíce. Další předplatitelská období činí vždy 1 měsíc. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
Čtvrtletní předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 15. dne v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí včetně je prvním předplatitelským obdobím zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 16. nebo pozdější den v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna spolu s následujícím čtvrtletím. Každé další předplatitelské období odpovídá jednomu čtvrtletí. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
Půlroční předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 15. dne v pátém měsíci kalendářního pololetí je prvním předplatitelským obdobím zbývající část půlroku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 16. nebo pozdější den v 5. měsíci kalendářního půlroku, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část pololetí, v němž byla objednávka učiněna, spolu s následujícím půlrokem. Každé další předplatitelské období odpovídá půlroku. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
Roční předplatitelské období: V případě, že objednávka byla učiněna do 15. dne v měsíci listopadu, je prvním předplatitelským obdobím zbývající část roku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 16. nebo pozdější den v měsíci listopadu, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část roku, v němž byla učiněna, spolu s rokem následujícím. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
V případě jiné délky předplatitelského období budou podmínky placení předplatného určeny při zavedení této služby. POZOR – na první období předplatného je odeslána předplatiteli poštovní poukázka, aby bylo pokryto období doručování, než dojde k zařazení platby do SIPO u České pošty.

Předplatné může být, zejména v případě elektronického nebo digitálního předplatného, strháváno z bankovního účtu předplatitele. Předplatitel zaškrtnutím checkboxu vyjadřuje svůj souhlas s tím, že mu bude strhávána opakovaná platba ve frekvenci, která odpovídá periodicitě jím zakoupeného tištěného předplatného, elektronické verze tiskoviny nebo zpřístupněním digitálního online obsahu elektronického média, ledaže Vydavateli nejpozději jeden měsíc před ukončením již aktuálního předplatného vydavateli oznámí, že nemá o předplatné pro další období zájem.

6.3.5. Předplatné placené poštovní poukázkou - pro placení předplatného platí přiměřeně bod 6.3.4 s tím, že předplatné za předplatitelská období je splatné na základě předvyplněného formuláře poštovní poukázky, zaslaného předplatiteli, v den splatnosti uvedený na poukázce. Tato poštovní poukázka musí být předplatiteli odeslána nejpozději 7 pracovních dnů před splatností předplatného.

6.3.6. Předplatné placené bankovním příkazem - v případě měsíčních, čtvrtletních, půlročních a ročních či delších předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy zbývající část měsíce, čtvrtletí, půl roku, roku nebo delší a další předplatitelská období jsou vždy 1 měsíc, čtvrtletí, půl roku, rok nebo delší. Předplatné je předplatitel povinen hradit bankovním příkazem u banky vedoucí jeho účet, a to na základě avíza k platbě zaslaného VLM, které je VLM povinna odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě.

6.4.1. Předplatné placené formou faktury se platí ve výši sdělené VLM předplatiteli prostřednictvím předpisu předplatného. Prvním předplatitelským obdobím je vždy zbývající část měsíce, čtvrtletí, půl roku, roku nebo delší (podle zvoleného předplatitelského období), případně spolu s dalším měsícem, čtvrtletím, půl rokem, rokem nebo delší. Další předplatitelská období jsou vždy 1 měsíc, čtvrtletí, půl rok, rok nebo delší. Splatnost předplatného je uvedena na písemném sdělení o výši ceny.

6.4.2. Úhrada předplatného:

 • a) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného do posledního dne v měsíci, v kterém započalo doručování. Na základě úhrady předplatného v plné výši vystaví VLM předplatiteli daňový doklad, v případě elektronického či digitálního předplatného bude vydavatelem vystaven elektronický daňový doklad (zjednodušený daňový doklad), který bude zaslán na e-mail, který byl uveden v objednávce předplatného; datem příjmu platby je připsání celé částky předplatného na účet VLM.
 • b) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného v měsíci (nebo měsících) následujícím po měsíci, v kterém započalo doručování. V tomto případě je vystaven daňový doklad (příp. daňové doklady za každý ukončený měsíc dodávky, který nebyl do jeho ukončení zaplacený) za neuhrazené plnění v měsíci, kdy započalo doručování. Datum uskutečněného zdanitelného plnění je každý poslední den v měsíci. Z přijaté platby bude nezaplacený daňový doklad (daňové doklady) uhrazen. Na zůstatek z platby bude vystaven daňový doklad s datem příjmu platby na budoucí období, ve kterém se dodávka ještě neuskutečnila.
 • c) V případě částečné úhrady předplatného VLM vystaví daňový doklad, přičemž datem příjmu platby je zaplacení částky předplatného, pokud tato nebyla použita na úhradu nezaplacených vystavených daňových dokladů za opakované plnění.
 • d) Předplatné je považováno za uhrazené nebo částečně uhrazené, pokud předplatitel (plátce předplatného) uvede variabilní symbol, který odpovídá identifikaci položek (číslo předpisu předplatného, číslo upomínky, příp. variabilní symbol uveden na zápočtu).

6.5. Pro případ prodlení může VLM uplatnit sankční nároky s tím spojené, zejména smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.6. V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání VLM bude dlužná částka nadále vymáhána.

6.7. Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, přerušení dodávání tiskovin, apod.) povinnost VLM vrátit předplatiteli předplatné nebo jeho část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel daňový doklad - dobropis), může VLM započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku.

         7. Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

7.1. Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Předplatitel uzavírá smlouvu na období frekvence platby a není-li výslovně uvedena doba určitá, tak se smlouva uzavírá na dobu neurčitou a předplatitel souhlasí s automatickým prodloužením předplatného. V případě, že předplatitel digitálního předplatného zaškrtne platbu jednorázovou, tak je předplatné uzavřeno na dobu určitou dle zvolené frekvence platby. V případě, že předplatitel digitálního předplatného zaškrtne v checkboxu svůj souhlas s tím, že smlouva o předplatném se automaticky prodlouží o stejné časové období, tak uzavírá smlouvu na dobu neurčitou, ledaže Vydavateli nejpozději jeden měsíc před ukončením již aktuálního předplatného vydavateli oznámí, že nemá o předplatné pro další období zájem.

7.2. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu neurčitou písemně vypovědět. Smluvní vztah předplatitele a VLM skončí uplynutím jednoměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla písemná výpověď (odhláška) doručena VLM, který předplatné vypořádá v návaznosti na poslední uskutečněnou platbu za předplatné.

 7.3. Předplatitel je, jakožto spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí první dodávky předplatného. Předplatitel je dále oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit formou písemné odhlášky předplatného (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud:

 • dojde ke zvýšení ceny předplatného; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu VLM nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne vystavení platby za předplatné se zvýšenou cenou (neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku).
 • b) nejméně pětkrát za měsíc nebyl předplatiteli den vydání doručen řádně Deník (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány;

7.4. VLM je oprávněna od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu) pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení VLM atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné po dobu delší než 14 kalendářních dnů nebo pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí objednaných tiskovin (nebude možné tiskoviny doručovat) VLM je dále oprávněna od smlouvy o předplatném odstoupit, pokud dojde z příčin, které nemohla ovlivnit, ani předpokládat, k takovému navýšení nákladů spojených  s výrobou a doručováním  objednané tiskoviny, že  tyto náklady  měsíčně převýší cenu měsíčního předplatného uhrazeného předplatitelem. Smlouva o předplatném v takovém případě zaniká k poslednímu dni v měsíci, ve kterém k odstoupení VLM od smlouvy došlo a  VLM je v takovém případě povinna vrátit předplatiteli nevyčerpané předplatné do 30 dní ode dne zániku smlouvy.

7.5. Ostatní zákonné důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.

7.6. Výpověď i odstoupení ze strany předplatitele nebo VLM je nutno provést písemně s podpisem oprávněné osoby a zaslat poštou nebo e-mailem.

7.7. Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni ukončení předplatného nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. I po zániku smluvního vztahu trvá povinnost předplatitele uhradit VLM doručené výtisky Deníku.

7.8.V případě úmrtí předplatitele postupuje VLM podle platných právních předpisů. Finanční vyrovnání mezi plátcem a VLM je postoupeno do dědického řízení. V případě úmrtí odběratele, který nebyl plátcem, je možný převod předplatného na jiného odběratele, kterého plátce určí. Změnu lze učinit písemně nebo emailem nebo online.

         8. Zásady komunikace stran

8.1. Úkony a oznámení předplatitele vůči VLM a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a doručovány poštou, osobně, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu o předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o předplatném). Jiná kontaktní spojení než sídlo VLM uvedené v části OBECNÉ ČÁSTI těchto Všeobecných podmínek jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži tiskovin a na www.mojepredlatne.cz

8.2. Pro doručování písemností platí, že se provádí na adresu VLM uvedenou v tiráži tiskovin. Doručování předplatiteli se provádí na adresu uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou VLM. V případě předplatitelů - právnických osob lze vždy doručovat do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán.

     C) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO INZERCI

        1. Rozsah platnosti

 • Oddíl C upravuje právní vztahy vznikající při uveřejňování
  • inzerce v médiích vydávaných a provozovaných společností VLM
  • inzerce na internetových stránkách provozovaných a zastupovaných VLM. 
 • Ceny za inzerci  jsou stanoveny v platném ceníku dostupném na www.vlmedia.cz.
 • Společnost VLM si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platného ceníku v případě, že tento postup bude způsoben existencí tiskové chyby v ceníku.
 • Společnost VLM nenese odpovědnost za obsah inzerce anebo reklamy třetích osob zobrazovaný v internetovém prostředí uživatelům služeb VLM třetími osobami.

        2. Objednávka

a.    VLM přijímá inzerci formou závazné písemné objednávky, na základě uzavřené smlouvy nebo prostřednictvím webového formuláře.

b.   Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní firmu objednavatele (klienta), jeho sídlo, IČ, DIČ nebo obdobný údaj u zahraničních firem, bankovní spojení, jméno a podpis zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, bankovní spojení a podpis. Dále zde musí být uveden titul, termín uveřejnění, formát, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka, barva).

c.    Objednavatel (klient) je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. VLM může upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady, nebo na jejich rozpor s těmito podmínkami, a je oprávněna inzerci z důvodů těchto vad odmítnout. Objednavatel je povinen dodat VLM včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednavatel dodá podklady se zpožděním nebo v případě, že trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká VLM právo od smlouvy odstoupit, a to během celé doby před zveřejněním inzerátu. Současně VLM vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednavatelem dodaným tiskovým podkladům. Podklady pro online inzerci se musí řídit technickou specifikací.

d.   Objednavatel nese výlučnou odpovědnosti za obsah objednané inzerce a za její soulad s právními předpisy. Objednavatel nese výlučnou odpovědnost za bezchybný obsah objednané inzerce a za to, že texty, obrazové, zvukové, video a grafické materiály předané VLM jako podklady pro inzerci jsou v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku, a že neporušují zákonem chráněná práva třetích osob, zejména práva autorská, práva osobnostní, právo na ochranu dobrého jména a dobré pověsti, práva k ochranné známce apod. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit VLM veškerou škodu a újmu, které VLM vznikly v důsledku uveřejnění chybné nebo právně závadné inzerce. Objednatel odpovídá za soulad obsahu inzerce s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropské unie přímo aplikovatelných v České republice, zejména, nikoli však výlučně za soulad se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), zejména za soulad i) reklamy na humánní léčivý přípravek s ustanoveními § 5, §5a a §5b zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ii) reklamy na doplněk stravy či potraviny pro zvláštní výživu s ustanovením § 5d  zákona o regulaci reklamy, iii) reklamy na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu s ustanoveními §5e a § 5f zákona o regulaci reklamy, iv) reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky a v) reklamy na výrobky cílící na zdraví. V případě, že obsah inzerce nebude v souladu s relevantními právními předpisy anebo budou v rozporu s těmito smluvními podmínkami  a vůči VLM budou uplatněny jakékoliv nároky anebo sankce ze strany třetích osob (včetně, pro vyloučení pochybností, jakýchkoliv nároků v podobě peněžitých pokut uplatněných ze strany příslušných správních úřadů), je objednatel povinen takovéto nároky v plném rozsahu vypořádat a uhradit VLM veškeré škody, újmu a náklady vzniklé VLM v souvislosti s uplatněním takových nároků třetích osob anebo v souvislosti se sankcemi uloženými VLM správními anebo soudními orgány.

e.    VLM dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerce a není povinna tyto podklady uchovávat, případně objednavateli vracet.

f.     V případě vkládané inzerce je nutno dodat inzertní materiály (letákového nebo katalogového charakteru) ke vkládání volně ložené na řádně zabezpečené paletě s proklady. Krémy a další podobné produkty ke vkládání je nutno vyskládat v krabicích či obdobných obalech. Navezené vklady musí být označeny názvem a číslem titulu, pro který jsou určeny.

g.   Na uveřejnění prezentace třetího subjektu, tj. subjektu odlišného od objednatele, na inzertních materiálech je potřebný souhlas VLM. Pokud budou inzertní materiály obsahovat prezentaci třetího subjektu bez souhlasu VLM, může dojít ke zrušení objednávky nebo navýšení ceny.

h.   V případě, že obsahem inzerce budou též prvky umožňující sledování chování uživatele (např. cookies) anebo nástroje umožňující zpracování osobních údajů uživatelů, je objednatel plně odpovědný za soulad takovéto inzerce, resp. reklamy a za zpracování osobních údajů uživatelů s právními předpisy a je správcem takových údajů. VLM bude v takové souvislosti  zajišťovat souhlasy uživatelů se zpracováním osobních údajů či užitím výše uvedených prvků pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem.

        3. Uzavření smlouvy

a)  uzavřením smlouvy se rozumí

   a.    potvrzení objednávky VLM (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem),

   b.   podpis písemné smlouvy

   c.    zadání údajů přes webový formulář

   d.   v případě, že nedojde k uzavření smlouvy dle výše uvedených bodů, je za akceptaci objednávky považováno uveřejnění inzerce.

b)  VLM si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy (resp. od realizace objednávky) anebo odmítnout anebo ukončit realizaci objednané inzerce, pokud uveřejnění inzerce z hlediska jejího obsahového, textového, grafického, zvukového nebo obrazového obsahu odporuje zájmům VLM, těmto smluvním podmínkám, platným právním předpisům, anebo nezákonným způsobem zasahuje do práv třetích osob. Na žádost VLM je Objednavatel povinen doložit, že inzerce odpovídá výše stanoveným požadavkům a kritériím těchto podmínek. VLM nemá žádnou odpovědnost za obsah a formu inzerce. VLM v takovém případě nenese odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou inzerci ani za jakoukoli škodu na straně objednatele nebo třetí osoby.

c) Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti anebo platební morálce objednavatele a pokud není zajištěna na žádost VLM žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si VLM právo odstoupit od smlouvy.

d) V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím přijetí VLM je VLM oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednavatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

        4. Podmínky komunikace při sjednávání smluv

 • Tyto zásady se použijí pro uzavírání veškerých smluv, tedy i pro uzávírání rámcových smluv.
 • VLM uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti.
 • Jednání VLM před uzavřením smlouvy nemá charakter smlouvy o smlouvě budoucí.
 • Uzavření smlouvy musí ve VLM předcházet schválení v rámci interního schvalovacího procesu, který je podmínkou uzavření smlouvy. O schválení v rámci interního schvalovacího procesu svědčí připojení podpisu oprávněné osoby společnosti na vyhotovení smlouvy či vystavení nákupní objednávky. Bez řádného ukončení výše uvedeného procesu není smlouva uzavřena, příp. objednávka vystavena.
 • Za VLM mohou smlouvy a jejich změny podepisovat jen zástupci společnosti nebo osoby vybavené k tomu písemným pověřením či písemnou plnou mocí.
 • Podle těchto podmínek každý z účastníků procesu vyjednávání smlouvy nese riziko neuzavření smlouvy sám.

        5. Rámcová smlouva

 • Pokud má objednavatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu plochy nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s VLM rámcovou smlouvu, zpravidla na jeden rok, o uveřejňování inzerátů v předem dohodnutém počtu nebo objemu. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy, v níž musí být pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý rozsah plochy inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul a jednotka vykrytí, případně další ujednání.
 • Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu plochy nebo počtu uvedených v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka.
 • slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu během časového období uvedeného v rámcové smlouvě a bude zaplacena cena podle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši).
 • Objednavatel je oprávněn objednat prostřednictvím rámcové smlouvy uveřejnění také dalších inzerátů nad rámec dohodnutého rozsahu plochy nebo dohodnutého počtu inzerátů.
 • Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese VLM odpovědnost, zavazuje se objednavatel v tomto případě uhradit VLM rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů podle právě platného ceníku na základě řádně vystaveného dokladu VLM.

        6. Realizace objednávky

 • Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerce, závisí potom její uveřejnění na možnostech VLM.
 • Pokud není výslovně dohodnuto umístění nebo určité vydání, kde má být inzerce uveřejněna, závisí potom její uveřejnění na možnostech VLM.
 • Objednávka inzerce, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určitém vydání, musí být sdělena VLM včas tak, aby mohla být objednavateli potvrzena.
 • VLM je oprávněna označit uveřejněné inzeráty jako Inzerce, Placená inzerce, Komerční článek, Reklama, Komerční prezentace, P.R., Speciální inzertní projekt, Speciální projekt, Advertorial nebo Promo. V případě celostránkových inzerátů si VLM vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy inzerátu. V takovém případě nebude označení inzerátu považováno za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění.
 • Pokud si objednavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, VLM upraví inzerát běžným způsobem, či požádá objednavatele o úpravu.
 • Pokud si objednavatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje VLM tento inzerát běžným způsobem. Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednavatele. Objednavatel odpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět VLM. VLM bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty. VLM realizuje maximálně jednu korekturu vzniklou chybou Objednavatele, za více korektur může VLM požadovat úhradu.
 • VLM je povinna u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat po dobu šesti týdnů po uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může VLM zlikvidovat.
 • VLM opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.
 • Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalogy, balíky nebo zboží VLM nepřijímá.

         7. Platební podmínky

 • Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle VLM objednavateli fakturu bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerce, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode dne poskytnutí zdanitelného plnění.
 • Společně s fakturou zašle VLM objednavateli důkaz o otištění inzerátu ve formě scanu, přístupu na web VLM, E-paper, sloužící k dokladování inzerce https://epaper.denik.cz nebo v jiné, předem dohodnuté formě.
 • Při prodlení v placení je objednavatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. VLM může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové smlouvy nebo může její realizaci učinit závislou na přiměřených platbách předem. V odůvodněných případech VLM může požadovat zaplacení předem až do výše 100 %.
 • Pokud neuvede objednavatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na VLM, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.
 • Slevy uvedené v právě platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty uvedené a zaplacené během časového období jednoho roku. Toto časové období začíná dnem uveřejnění prvního inzerátu a končí posledním dnem příslušného kalendářního roku.
 • Nárok na slevu vzniká pouze cílovému inzerentovi uvedenému na podkladu inzerce. V případech, kdy objednavatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro třetí osobu, je vyplývající nárok na slevu kalkulován pro jednotlivé inzerenty.
 • VLM si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání, přílohy nebo webové projekty jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku.
 • Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese VLM ani objednavatel odpovědnost, a inzerci není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednavatel povinen zaplatit VLM pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
 • Objednavatel bere na vědomí, že VLM neodpovídá za odchylky ve velikosti vytištěného inzerátu v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti vzniklé v důsledku technologického postupu použitého při výrobě titulu.
 • VLM má právo vyžadovat platbu předem, a to i bez uvedení důvodu. Při platbě předem musí být příslušná částka připsána na účet VLM do termínu splatnosti uvedené na zálohové faktuře, nebo do termínu uzávěrky podkladů uvedených v harmonogramu výroby jednotlivých titulů.
 • Pokud nebudou pohledávky VLM uhrazeny objednavatelem ve lhůtě splatnosti, bude VLM postupovat v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. U objednavatele, se kterým VLM uzavřelo rámcovou nebo jinou smlouvu, jejímž předmětem je uveřejnění inzerce ze strany VLM, může dojít ke snížení nebo i zrušení dohodnutých slev a provizí.
 • Všechny ceny v ceníku inzerce jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH se řídí platným zákonem ČR.

        8. Reklamace vadného plnění

 • Objednavatel má nárok v případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerce na slevu nebo pokud se na tom s VLM dohodne, na bezplatné uveřejnění náhradní inzerce, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl zeslaben účel inzerce. Pokud VLM neuveřejní náhradní inzerát v dohodnutém termínu, nebo pokud tento náhradní inzerát je uveřejněn opět se závadou, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy.
 • Při uveřejňování opakovaně vycházející inzerce je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění její správnost a úplnost. VLM neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradní inzerce v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím upozornění oznámen VLM.
 • Reklamovat inzerci je možné pouze do 15 pracovních dnů od zveřejnění inzerce. Nárok na kompenzaci je možný jen v magazínu, deníku, kraji, regionu, nebo webu, kde došlo k reklamaci.
 • Pokud objednavatel neuplatní reklamaci v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na možnost reklamace.
 • Reklamace na nedodání dokladových výtisků je možno provést do 8 pracovních dnů od otištění inzerátu.
 • V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.
 • VLM má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem, které vznikly v důsledku takovéto úpravy.
 • Objednatel bere na vědomí, že VLM je oprávněno stanovit a měnit tištěný náklad jím vydávaných titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného nákladu oproti jeho očekávané výši není tato skutečnost považována za vadu plnění a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani v případě, kdy vzhledem k dodanému počtu kusů prospektových příloh nebude moci dojít ke vkladu do celého tištěného nákladu, nebo nebudou ke vkladu použity všechny kusy dodané prospektové přílohy
 • V případě vyšší moci je VLM zbaveno odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrady za vzniklé škody

     D) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOPY

       1. Práva a povinnosti

1.1. V tomto oddíle D jsou upravena práva a povinnosti VLM a zákazníků, kteří s VLM vstupují do smluvních vztahů, jejichž předmětem je koupě zboží na internetových obchodech www.mojepredplatne.cz, eshop.kreativ.cz, eshop-nationalgeographic.cz, eshop.kondice.cz, eshop.ireceptar.cz, praktickeknihy.cz (dále samostatně jen jako ,,internetový obchod“ a společně jen jako ,,internetové obchody“), provozovaných společností VLM.

1.2. Tento oddíl D se nevztahuje na koupi zboží právnickými osobami ani fyzickými osobami, které mají v úmyslu zakoupit zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání.

1.3. Tento oddíl D se nevztahuje na koupi předplatného časopisů nebo periodického tisku.

       2. Kupní smlouva

2.1. Nabídka zboží VLM umístěná na internetových obchodech je platná po dobu umístění nabídky na stránce internetového obchodu, případně do vyprodání zásob. Množství nabízeného zboží je omezené. Objednávka zboží zákazníka bude ze strany VLM přijata, pouze pokud bude zboží k dispozici. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly zákazníkem učiněny.

2.2. Na stránkách internetových obchodů je u nabízeného zboží uvedena jeho základní charakteristika a kupní cena v Kč včetně DPH. Pro každé nabízené zboží je platná kupní cena uvedená na stránkách internetového obchodu v okamžiku odeslání závazné objednávky zákazníkem. Společnost VLM si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny zboží v nabídce internetového obchodu. Výše uvedené nemá vliv na kupní cenu zboží, které již bylo zákazníkem závazně objednáno.

2.3. Objednávku zboží zákazník učiní  na stránkách jednotlivých internetových obchodů. Postup při objednání zboží je následující:

a) výběr zboží, případně přidání vybraného zboží do nákupního košíku

b) vyplnění objednávkového formuláře

c) zvolení způsobu platby kupní ceny

2.4. Před závazným odesláním objednávky zboží si zákazník může zkontrolovat všechny zadané údaje a případně je měnit.

2.5. Kupní smlouva mezi společností VLM a zákazníkem je uzavřena okamžikem přijetí objednávky společností VLM. 

2.6. Přijetí objednávky bude zákazníkovi potvrzeno na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem v objednávkovém formuláři.

2.7. Kupní smlouva je uložena u společnosti VLM v elektronické podobě.

2.8. Smlouva se uzavírá v českém jazyce

       3. Způsob platby za zboží

3.1. Zákazník si může vybrat z několika způsobů platby za zboží, a to v závislosti na konkrétní možnosti a nabídce daného internetového obchodu.

3.2. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny.

       4. Dodání zboží

 4.1. Společnost VLM se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby zboží objednané zákazníkem bylo dodáno do 30 dní od potvrzení objednávky zákazníka ze strany VLM, pokud u příslušného zboží není uvedeno jinak.

4.2. Informace o případné nedostupnosti zboží (vyčerpání zásob) jsou  na stránkách internetového obchodu pravidelně aktualizovány tak, aby reflektovali skutečný stav. Pokud ke zjištění nedostupnosti zboží dojde po potvrzení objednávky a společnost VLM není schopna zboží dodat v termínu dle předchozího odstavce, tj. společnost VLM nemůže splnit uvedený termín dodání zboží, protože objednaný výrobek není k dispozici, nejpozději do 30 dní od potvrzení objednávky zboží zákazníka, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi a zákazník i společnost VLM jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník zaplatil kupní cenu za zboží předem, vrátí společnost VLM přijatou platbu do 14 dní ode dne, kdy bylo VLM doručeno oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, resp. ode dne, kdy VLM zákazníkovi zašle oznámení o odstoupení od smlouvy.

        5. Odstoupení od smlouvy

 5.1. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne převzetí zboží zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.2. Zákazník nemůže od smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě dodávek zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal, nebo u zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho není možné vrátit.

5.3. Pro účely odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat společnost VLM, a to dopisem zaslaným VLM prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:  VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 nebo na e-mailem na adresu info@mojepredplatne.cz. Odstoupení zákazníka od smlouvy je účinné doručením oznámení dle tohoto odstavce společnosti VLM.

5.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud zákazník prokazatelně odešle VLM oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.5. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odeslal společnosti VLM  odstoupení od této smlouvy, zašle zboží zpět společnosti VLM na adresu: VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5.

5.6. Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to rovněž v případě, že zboží bude vráceno společnosti VLM přepravcem z důvodu, že si zákazník objednané zboží nepřevzal. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.7. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, společnost VLM mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení/vrácení zboží společnosti VLM vrátí kupní cenu zboží. Pokud si zákazník objednané a již uhrazené zboží nepřevezme, a tudíž zboží bude vráceno přepravcem zpět společnosti VLM na její náklady, pak společnost VLM bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení/vrácení zboží přepravcem společnosti VLM, vrátí zákazníkovi kupní cenu zboží poníženou o přímé náklady spojené s vrácením zboží prostřednictvím tohoto přepravce. Pro vrácení kupní ceny nebo kupní ceny ponížené o přímé náklady spojené s vrácením zboží, jde-li o případ nepřevzatého již uhrazeného zboží ze strany zákazníka, použije společnost VLM stejný platební prostředek, který zákazník použil pro zaplacení kupní ceny.

5.8. Jakékoliv dotazy týkající se odstoupení od kupní smlouvy a vracení zboží je možné směrovat na zákaznický servis:

a)     Pro internetový obchod www.mojepredplatne.cz se můžete obrátit na telefonní číslo 272015015 od pondělí do pátku od 07,30 do 16,00 hodin, nebo na e-mailovou adresu: info@mojepredplatne.cz

b)     Pro internetový obchod www.eshop.kreativ.cz se můžete obrátit na: podpora@kreativ.cz

c)     Pro internetový obchod www.eshop-nationalgeographic.cz se můžete obrátit na: podpora@national-geographic.cz

        6. Reklamace

6.1. Společnost VLM odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Společnost VLM zejména odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost VLM popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné VLM,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost VLM uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Má-li zboží vady, může zákazník požadovat výměnu zboží za nové zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části zboží, může zákazník požadovat jen výměnu této vadné části.

6.3. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit výměnou zboží za nové bez vad, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.4. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu zboží za nové zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost VLM nemůže vyměnit zboží za nové zboží bez vad, nebo vyměnit jeho část.

6.5. Společnost VLM odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí zákazníkem.

6.6. Zákazník není oprávněn reklamovat vady,

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) vyplývá-li to z povahy zboží.

6.7. Společnost VLM neodpovídá za vady způsobené na zboží zákazníkem (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením) ani za vady způsobené po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka.

6.8. Případné vady dodaného zboží je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na:

a) Pro internetový obchod www.mojepredplatne.cz se můžete obrátit na telefonní číslo 272015015 od pondělí do pátku od 07,00 do 17,00 hodin, nebo na e-mailovou adresu: info@mojepredplatne.cz

b) Pro internetový obchod eshop.kreativ.cz se můžete obrátit na: podpora@kreativ.cz

c) Pro internetový obchod eshop-nationalgeographic.cz se můžete obrátit na: podpora@nationalgeographic.cz

6.9. Společnost VLM rozhodne o řádně a včas uplatněné reklamaci zákazníkem do 15 pracovních dnů ode dne doručení reklamace společnosti VLM. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace společnosti VLM, pokud se společnost VLM se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

6.10. Zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě zboží od společnosti VLM, a to buď předložením účtenky, záručního listu, popř. jiným vhodným způsobem.

6.11. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

   E) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SLUŽBY PLACENÉHO OBSAHU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VLM

    1. Základní specifikace

1.1 Placený obsah na webových stránkách VLM:

 • www.denik.cz
 • klub.denik.cz

1.1.1 Placený obsah lze objednat na:

 • 7 dnů (týdenní předplatné)
 • 30 dnů (měsíční předplatné)
 • 365 dnů (roční předplatné)

1.1.2 Zobrazený placený obsah:

 • exkluzivní, vybrané články, zasílání souhrnu zpráv e-mailem
 • exkluzivní, vybrané rubriky
 • méně reklamních ploch

1.2 Placený obsah na webových stránkách VLM:

 • www.kondice.cz
 • predplatne.kondice.cz


1.2.1 Placený obsah lze objednat na:

 • 30 dnů (měsíční předplatné)
 • 90 dnů (čtvrtletní předplatné)
 • 365 dnů (roční předplatné)


1.2.2 Zobrazený placený obsah:

 • exkluzivní, vybrané články, zasílání souhrnu zpráv e-mailem
 • exkluzivní, vybrané rubriky

1.3 Zobrazení placeného obsahu je možné pouze po přihlášení/registraci do této služby v souladu s podmínkami registrace na webových stránkách dané služby.

    2. Způsob platby, cena

2.1 Aktuální ceny placeného obsahu a možnosti způsobu platby jsou uvedeny na webové stránce dané služby.

2.2 Platba probíhá formou platebního systému ThePay, s.r.o. nebo přes SMS bránu poskytovanou společností Advanced Telecom Services, s.r.o.

2.3 Při volbě způsobu platby Jednorázový vstup je placený obsah na dobu určitou, na pevný počet zaplacených dní. Jakmile uplyne doba předplatného, placený obsah již nebude uživateli zobrazován. Uživatel poté může učinit novou objednávku.

2.4. Při způsobu automatické platby buď platební kartou nebo SMS dochází k pravidelné obnově předplatného na stejné časové období jako původní objednávka. Platba je pak automaticky provedena. Uživatel má možnost automatickou obnovu vypnout v administraci vlastního profilu.

    3. Odpovědnost zúčastněných stran

3.1 VLM má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany klienta ukončit či omezit poskytování placeného obsahu z těchto důvodů:

 1. uživatel užívá placeného obsahu v rozporu s těmito podmínkami;
 2. VLM má důvodné podezření, že uživatel používá placený obsah v rozporu s platnými právními předpisy a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání služeb sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti nebo jiné obdobné nezákonné činnosti;
 3. uživatel používá placený obsah ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit VLM;
 4. uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data placeného obsahu;
 5. VLM má důvodné pochybnosti, že uživatelem placeného obsahu je jiná právnická nebo fyzická osoba než registrovaný uživatel;
 6. uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod internetových stránek nebo data na nich uložená;

3.2 Uživatel bere na vědomí, že VLM nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 1. funkčnost datové sítě uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 2. jakékoli případné škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách internetových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá
 3. obsah internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
 4. to, že internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.


3.3 VLM si vyhrazuje právo, že služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu VLM. VLM však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby služby byly dostupné, výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu VLM.

F) Zvláštní SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PROJEKT „DENÍK NÁKUPNÍ TÝDEN“

1. Předmět

1.1. V tomto oddíle F jsou upravena práva a povinnosti VLM a obchodních partnerů VLM (dále jen ,,klient“), s provozovnou umístěnou na území České a Slovenské republiky, při jejich vzájemné spolupráci v souvislosti s nákupní akcí organizovanou VLM s názvem Deník Nákupní týden, která probíhá minimálně 2x ročně (dále jen ,,projekt“). Podstatou projektu je nabídnout třetím osobám (dále jen ,,kupující“) možnost zvýhodněného nákupu u klientů účastnících se projektu, kteří kupujícím poskytnou předem konkrétně stanovenou slevu/dárek/službu. Cílem projektu je podpora prodeje výrobků a služeb klientů VLM.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Do projektu se může klient zapojit podpisem objednávky VLM, kterou se rozumí smluvní dokument v písemné formě vystavený VLM obsahující specifikaci plnění klienta poskytovaného v rámci projektu (dále jen ,,objednávka“).

2.2. Podpisem objednávky klient vyjádří souhlas s údaji a podmínkami uvedenými v objednávce a s těmito Všeobecnými podmínkami a dochází jím k uzavření smlouvy mezi VLM a klientem, jejímž předmětem jsou práva a povinnosti VLM a klienta dle objednávky a těchto Všeobecných podmínek, které jsou její nedílnou součástí (dále ,,smlouva“).

 2.3. Klient není oprávněn objednávku přijmout s jakýmikoli svými doplňky nebo výhradami; takové přijetí se považuje za její odmítnutí.

2.4. VLM si vyhrazuje právo rozhodnout o účasti klienta v projektu s konečnou platností. VLM je oprávněna odmítnout účast klienta v projektu z jakéhokoliv důvodu, zejména při naplnění kapacity projektu.

3. Práva a povinnosti VLM

3.1. VLM bude propagovat projekt ve vybraných tištěných a online periodikách VLM a v rámci reklamních kampaní na projekt i v jiných médiích.

3.2. V rámci propagace projektu dle odst. 3.1. VLM poskytne klientovi prostor pro slevovou nabídku a inzerci klienta o velikosti dle konkrétně vybraného balíčku  specifikovaného ve smlouvě. Umístění inzerce a slevové nabídky určí  VLM.

3.3. VLM  zajistí zpracování grafické podoby slevové nabídky klienta dle odst. 3.2., a to dle makety projektu. Logo, typ písma a/nebo „firemní barvy“ klienta nemohou být použity jako součást grafického návrhu a VLM není povinna je v prezentaci použít. VLM není povinna zaslat klientovi k odsouhlasení finální grafickou podobu zpracování slevové nabídky.

3.4. VLM dodá klientovi propagační materiály s logem projektu pro propagaci projektu, a to pro vybrané provozovny klienta, ve kterých bude projekt probíhat. VLM dodá na adresu sídla klienta, případně jinam dle dohody klienta a VLM, promo materiály projektu (např. plakáty, samolepky atp.), které klient na vlastní náklady rozešle do svých provozoven, ve kterých bude projekt probíhat. 

 3.5. Zveřejňování inzerce klienta se řídí oddílem C těchto Všeobecných podmínek.

 3.6. VLM je oprávněna uveřejnit na speciální microsite projektu seznam provozoven klienta, ve kterých projekt probíhá (včetně adres a otevírací doby). Provozovnami se rozumí též provozovny obchodního řetězce, lékáren nebo jiných provozoven, se kterými klient uzavřel smlouvu za účelem účasti klienta v projektu.


4. Závazky klienta

4.1. Klient je povinen:

a) Dodat VLM grafické podklady pro zpracování slevové nabídky (logo v tiskové kvalitě 300 DPI a minimální velikosti 1000px na šířku a 330px na výšku, text s kompletní nabídkou a kompletní seznam adres všech provozoven klienta, ve kterých bude projekt probíhat, včetně otevírací doby), a hotové podklady pro inzerci klienta, a to nejpozději 2 dny po uzavření smlouvy.  Tyto podklady klient nahrává přes webový formulář – klient.slevy.denik.cz .

b) Pokud klient nedodá VLM grafické podklady řádně (tj. takovým způsobem, v takovém formátu a takových parametrů, jak je stanoveno v odst. 4.1. písm. a) a příslušné technické specifikace) a včas, není VLM povinna slevovou nabídku a/nebo inzerci klienta uveřejnit. V případě prodlení klienta s dodáním grafických podkladů v jehož důsledku dojde k tomu, že VLM neuveřejní slevovou nabídku a/nebo inzerci klienta dle smlouvy, je klient povinen zaplatit VLM smluvní pokutu dle odst. 7.1. za každý jednotlivý případ prodlení, resp. neuveřejnění.

c) Umístit v provozovnách klienta viditelně promo materiály propagující projekt, které mu VLM předá, a to zejména samolepku/plakát na sklo do výlohy provozoven, neprodleně po obdržení promo materiálů, nejpozději  10 dní před začátkem projektu a po celou dobu trvání projektu až do jeho skončení.

d) Poskytnout kupujícímu, který se prokáže slevovou kartou Deník Slevový týden (v případě eshopu slevovým kódem na slevové nabídce), v průběhu projektu, při návštěvě provozovny (provozoven) klienta, plnění dle smlouvy, které je uvedené na slevové nabídce uveřejněné v periodikách VLM dle smlouvy. Klient není oprávněn svévolně měnit, nebo dokonce zrušit po dobu trvání projektu sjednané plnění poskytované kupujícímu.

e) Dodržet ve dnech trvání projektu otevírací dobu provozovny sdělenou VLM dle odst. 4.1. písm. a), popř. otevírací dobu prodloužit, nikoliv však zkrátit.

f) V případě, že z důvodu vyčerpání zásob nebude klient moci poskytnout kupujícímu sjednané plnění, je povinen poskytnout náhradní plnění, a to minimálně ve stejné nebo vyšší hodnotě. Pokud to bude možné, dá klient v takovém případě kupujícímu vybrat z několika variant náhradního plnění.

g) Sdělit VLM písemnou zprávou úspěšnost podpory prodeje, vč. údaje, kolik zákazníků provozovny či e-shopu splnilo podmínky uvedené na slevové nabídce, a to nejpozději 14 dnů po skončení projektu. Údaje budou sděleny prostřednictvím webového formuláře, který klient obdrží bezprostředně po akci.


4.2. Klient se výslovně zavazuje zajistit, aby po celou dobu konání projektu, neprobíhala v provozovnách klienta uvedených v seznamu provozoven žádná jiná propagační či marketingová akce, která by formou poskytování slev a/nebo dárků a/nebo podobných výhod podporovala prodej výrobků a služeb klienta a/nebo výrobků a služeb třetích osob. Výjimečně, zejména při doprodeji staré kolekce, při delší dobu trvajících akcích pro stálé či klubové zákazníky (držitele zákaznických slevových karet apod.) (dále jen ,‚jiné akce‘‘), může klient po předchozím písemném oznámení VLM a jeho písemném souhlasu slevy v době konání projektu poskytovat, to však pouze za podmínky, že:

a)  Kupujícímu poskytne plnění, jehož hodnota bude součtem plnění poskytnutého v rámci jiné akce a plnění poskytnutého v rámci projektu (tj. například poskytne nejprve slevu dle podmínek jiné akce a z takto zlevněného zboží poskytne další slevu v rámci projektu nebo ke zboží zlevněnému v rámci projektu poskytne další výhodu/dárek dle podmínek jiné akce), nebo

b)  Kupujícímu poskytne v rámci projektu plnění, jehož hodnota bude vždy vyšší než hodnota plnění poskytovaného v rámci jiné akce.


5. Práva spojená s projektem

5.1. Projekt je duševním vlastnictvím VLM. Bez předchozího písemného souhlasu VLM není klient oprávněn využívat práva spojená s projektem, nad rámce smlouvy, zejména není oprávněn kopírovat, napodobovat či jinak používat propagační materiály propagující projekt, kopírovat vizuály dodané VLM nebo použít logo projektu.

5.2. Veškeré informace a údaje týkající se projektu, které nejsou dle smlouvy výslovně určeny k publikaci či ke zpřístupnění třetím osobám, a informace týkající se smlouvy mezi VLM a klientem jsou předmětem obchodního tajemství VLM.

5.3. Klient se na základě smlouvy zavazuje, že podobu propagačních materiálů propagujících projekt nebo podobu prezentací projektu, které mu budou dodány ze strany VLM, neposkytne třetí osobě ani nezpřístupní veřejnosti dříve, než k tomu bude dle smlouvy oprávněn.

5.4. Klient se zavazuje logo projektu použít jen k účelu a způsobem uvedeným v těchto ve smlouvě. Klient, aby logo projektu nebylo nikdy použito znevažujícím způsobem ani způsobem, který by poškozoval nebo mohl poškodit dobrou pověst VLM nebo jeho výrobků a služeb a projektu.


6. Odměna, platební podmínky

6.1. Klient je povinen zaplatit VLM za plnění dle smlouvy odměnu uvedenou ve smlouvě plus příslušnou zákonnou DPH.

6.2. Odměna dle odst. 6.1 je splatná na základě faktury VLM, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet VLM uvedený ve faktuře se splatností čtrnáct dnů od jejího doručení klientovi.


7. Smluvní pokuta

7.1. Poruší-li klient závazky uvedené v odst. 4.1. a v odst. 4.2., je klient povinen zaplatit VLM smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení některého z uvedených závazků.

7.3. V případě porušení závazku klienta dle článku 5., je VLM oprávněna požadovat po klientovi a klient se zavazuje zaplatit VLM smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku klienta.

7.4. V případě prodlení klienta s úhradou odměny VLM dle článku 6., je VLM oprávněna požadovat po klientovi a klient se zavazuje zaplatit VLM smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.5. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku 7. ze strany klienta není dotčen nárok VLM na náhradu vzniklé škody.

7.6. Smluvní pokuta dle tohoto článku 7. je splatná bezhotovostním převodem na účet VLM, a to do deseti dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení klientovi.


8. Ukončení smlouvy

8.1. Smlouvu uzavřenou postupem dle odst. 2.2 těchto podmínek lze vypovědět pouze z důvodů a  za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8.2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou VLM a klienta.

8.3. Pro případ, že by klient porušil své povinnosti, vyplývající ze  smlouvy, přičemž na tuto skutečnost byl upozorněn a závadný stav neodstranil ani v poskytnuté přiměřené lhůtě, nebo pro případ, že by klient své povinnosti ze smlouvy porušil podstatným způsobem, je VLM oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy uzavřené postupem dle odst. 2.2 těchto podmínek. Smlouva v tomto případě zaniká ke dni, v němž byl projev vůle VLM od smlouvy odstoupit doručen v písemné podobě klientovi.


9. Náklady na plnění

9.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, nesou VLM a klient náklady, které jim vznikly v souvislosti s plněním podle smlouvy.


10. Další ujednání

10.1. VLM a klient se zavazují poskytnout si vzájemně a včas veškeré informace a podklady, které jsou nezbytně nutné pro řádné a včasné plnění závazků plynoucích ze smlouvy. V záležitostech týkajících se objednávky a smlouvy jsou oprávněny jednat za VLM a klienta tyto kontaktní osoby:

 • za VLM: obchodní zástupci 
 • za klienta: osoby uvedené v objednávce

10.2. Pokud VLM nebo klient předá druhé smluvní straně za účelem plnění povinností plynoucích ze smlouvy materiály, k nimž se vážou patenty, autorská práva či jiná práva obdobného charakteru, zůstávají mu tato práva zachována a nepřecházejí žádným způsobem na druhou smluvní stranu. Klient prohlašuje a zaručuje se VLM, že získal veškerá potřebná oprávnění od autorů materiálů, které předal VLM za účelem plnění smlouvy, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.) a v souvislosti s jejich užitím nebudou uplatněny vůči VLM žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, klient se zavazuje je vypořádat a nahradit VLM veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou. Klient uděluje VLM bezúplatně licenční oprávnění k užití takových autorských děl, za účelem plnění povinností VLM dle smlouvy.

10.3. Klient uděluje VLM oprávnění užít údaje poskytnuté na základě smlouvy pro své marketingové a propagační účely.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. VLM  zpracovává a chrání osobní údaje, které získala v rámci jakéhokoliv právního vztahu se svým klientem, v souladu s platnou zákonnou úpravou a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech vůči VLM vyplývajících ze zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Každý klient (uživatel) – fyzická osoba, který uzavře s VLM kupní smlouvu nebo smlouvu, jejímž předmětem je poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne.
 2. Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi stranami.
 3. Klient je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro klienta zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do půl roku ode dne, kdy klient poprvé u provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Klienti, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Tyto podmínky jsou účinné počínaje dnem 15. 11. 2023.
 2. VLM je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení anebo změně těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo o přijetí nového znění všeobecných smluvních podmínek. Tuto změnu je VLM povinna oznámit klientovi nejméně deset dní přede dnem nabytí účinností nové nebo změněné verze podmínek, a to na emailovou nebo poštovní adresu klienta. Klient je v takovém případě oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného nebo nového znění podmínek (a nebo ceníků) písemně sdělit VLM svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a současně smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah VLM a klienta rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.
 3. Klient uzavřením smlouvy s VLM stvrzuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění těchto podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi, sděleno a k jeho dotazům ze strany VLM objasněno. Klient se se zněním těchto podmínek řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto smluvních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé a klient uzavřením smlouvy s VLM vyjadřuje svou vůli tyto podmínky dodržovat. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou klientovi přístupné na portálu VLM ve verzi pro tisk.
 4. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv smlouvy mezi klientem a VLM. V případě obsahového rozdílu mezi smlouvou uzavřenou smluvními stranami, tj. VLM a klientem, a těmito podmínkami má vždy přednost smlouva.
 5. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem jakož i zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele.
 6. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. i) občanského zákoníku odkazujeme na formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.
 7. Aktuální verze Všeobecných podmínek a platného ceníku je vždy dostupná na webových stránkách www.vlmedia.cz.