Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČO: 014 40 578, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen „VLM“), provozovatel portfolia webových stránek a tištěných titulů dostupných na www.vlmedia.cz (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností VLM považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost VLM prioritou.

Společnost VLM je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“) a adaptačního zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „ Zákon“), správcem Vašich osobních údajů, tj. zejména shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 3. V souladu s Nařízením byl společností VLM jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností VLM probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu dpo@vlmedia.cz nebo na adrese sídla VLM.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností VLM na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti VLM.


1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Společnost VLM je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování: Kde například zpracováváme:
Jméno, příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Účetní a daňové účely, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, weby VLM, klientské rozhraní, CRM systém, účetní systém a další
Adresa Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Účetní a daňové účely, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, weby VLM, CRM systém, klientské rozhraní, účetní systéma další
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Provádění analýz a měření všechny weby VLM
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely účetní systém, distribuční systém, CRM systém, www.mojepredplatne.cz
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností všechny weby VLM
Čas a datum Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností všechny weby VLM, účetní systém, kamerový systém
IČ, DIČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, účetní systém, CRM a další
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, eshop.kreativ.cz, klientské rozhraní, soutěže, účetní systém, CRM, uchazeč a další
Telefon Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.czeshop.kreativ.czinzerce.denik.cz, účetní systém, soutěže, CRM, realcity.cz, uchazeč a další
Hlasový záznam telefonních hovorů Plnění smluvního vztahu, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Plnění ostatních zákonných povinností především jde o komunikaci ohledně předplatného
Obrazový záznam Zajištění ochrany zdraví a majetku kamerový systém
Věk Plnění smluvního vztahu, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových uchazeč
Pohlaví Plnění smluvního vztahu, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových www.mojepredplatne.cz
SIPO Plnění smluvního vztahu www.mojepredplatne.cz
Vzdělání Plnění smluvního vztahu uchazeč, www.mojepredplatne.cz
Fotografie Prezentace výsledků soutěží, novinářské účely soutěže pořádané VLM, novinářské výstupy VLM, www.annonce.cz

Pro poskytování online plateb používá VLM na svých webech různé platební terminály, ale VLM nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele, které při platbě zadává v platebním terminálu.

Osobní údaje jsou VLM zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být společností VLM zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (Vztah mezi VLM a vámi, který vznikl zejména na základě smlouvy, objednávky, registrace, účasti v soutěži)
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (VLM zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových VLM zlepšuje kvalitu svých služeb (prodej tisku a zboží, webové stránky, soutěže, apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek
 • Provádění analýz a měření (VLM zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
 • Prezentace výsledků soutěží (VLM pořádá soutěže pro své čtenáře a uživatele. S jejich vědomím může uveřejnit fotografie z výsledků soutěže v mediálních titulech vydávaných VLM. Může se jednat o fotografie například z předávání cen, nebo z průběhu akce, o kterou se soutěžilo.)
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích (VLM doručuje výhry pomocí certifikovaných distributorských společností, partnerů soutěží, nebo prostřednictvím poboček VLM)
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM (VLM zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru)
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku (VLM zajišťuje ochranu zdraví a majetku pomocí kamerových systémů)
 • Oprávněný zájem (VLM může zpracovávat některé osobní údaje svých minulých a současných zákazníků a registrovaných uživatelů pro účely přímého marketingu)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které VLM plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

3. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
V případech, že jsme od Vás získali souhlas ke zpracování některých dalších osobních údajů nebo k dalším účelům, než které jsou uvedeny v bodech 1 a 2 výše, jedná se o následující zpracování pro účely:

 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia obchodních partnerů VLM, tzv. rozšířený marketing.
 • Zpracování osobních údajů účastníků marketingových a eventových akcí VLM pro marketingové účely.
 • Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí.

4. SEZNAM ZPRACOVATELŮ
V rámci VLM jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti VLM, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost VLM je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování objednaných služeb. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Distributorské společnosti;
 • Společnosti poskytující systém pro správu předplatitelů, inzerentů a účetních operací;
 • Poskytovatelé platebních brán;
 • Poskytovatelé technologií pro elektronickou komunikaci;
 • Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich eventových akcí.


Společnost VLM neposkytuje osobní údaje zvláštních kategorií třetím subjektům.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje / osobní údaje zvláštních kategorií předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

5. OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVANÉ DO TŘETÍCH ZEMÍ

 • Předplatitelé časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC jsou na základě licenční smlouvy členy National Geographic Society a jejich osobní údaje mohou být předávány společnosti NATIONAL GEOGRAPHIC PARTNERS, LLC, 1145 17th Street, N.W., Washington, D. C. 20036, USA. Předání osobních údajů je zabezpečeno Standardní doložkou pro předání osobních údajů do třetích zemí dle rozhodnutí Evropské komise 2004/915/ES.
 • V rámci používání služby Piano, která spočívá v pomoci společnosti VLM s digitálním obsahem, zobrazení stránek, zapojení a registrace, odblokování a blokování reklam a prodávání nebo jinak udělovaného přístupu k prémiovému obsahu, může docházet ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:
  Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, finanční údaje, konkrétní přístupný obsah, čas a doba trvání návštěvy, údaje o konverzi a/nebo interakci, odkazující web nebo jiné informace týkající se takové fyzické osoby shromážděné prostřednictvím služby Piano, ať už shromážděné prostřednictvím souborů cookie nebo jiných technologií.
  Poskytovatel služby Piano je Piano Software Inc., se sídlem 111 S. Independence Mall E, Suite 950, Philadelphia, PA 19106, USA.
  Předání osobních údajů Piano, jakožto zpracovateli osobních údajů, je zabezpečeno Standardní doložkou pro předání osobních údajů do třetích zemí dle rozhodnutí Evropské komise 2021/914/ES.

6. POUŽITÍ COOKIES

Na našich webových stránkách a aplikacích (dále též „stránky“) používáme cookies a obdobné identifikátory a technologie (dále jen „cookies“). Údaje nám pomáhají zajistit správné fungování stránek a také za pomocí nich jsme schopni zjistit, jak jsou naše služby a produkty využívány. To nám dopomáhá zlepšovat stránky a také uživatelskou příjemnost. Také jsme díky nim schopni vám zobrazovat relevantní reklamu.

Více podrobností o správě a zpracování cookies naleznete zde.

7. DOBA UCHOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost VLM povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu - 3 roky od skončení plnění
 • Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu  
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích - do skončení plnění
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM - 6 měsíců od ukončení smluvního vztahu
 • Účetní a daňové účely 5 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu - do odvolání

8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Chcete-li vědět, jestli o Vás VLM zpracovává osobní údaje, máte právo získat od VLM informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude VLM oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
  V případě, že máte pocit, že o Vás VLM zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. VLM opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení
  V případě, že máte podezření, že VLM zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po VLM požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz
  V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po VLM požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  v případě, že chcete, aby VLM Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, VLM Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů VLM.V případě, že VLM neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, VLM zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo odvolání souhlasu: pokud jste udělili VLM souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

Postup pro realizaci vašich práv naleznete zde.

9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NOVINÁŘSKÉ ÚČELY

V souladu se Zákonem můžeme při výkonu novinářské činnosti svou informační povinnost o zpracování osobních údajů splnit také tím, že naši redaktoři budou při své činnosti vystupovat s vhodným grafickým  označením  prezentujícím  naše vydavatelství, popřípadě naším vydavatelstvím vydávaný titul, nebo se ústně k našemu vydavatelství nebo vydávanému titulu přihlásí.

Informaci o identitě našeho vydavatelství nemusí redaktor poskytnout v těchto případech:

 • vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí,
 • očekáváte, že k zpracování osobních údajů pro novinářské účely může dojít,
 • již tyto informace máte, nebo
 • poskytnutí takové informace by ohrozilo nebo zmařilo zpracování osobních údajů pro novinářské účely zvláště v záležitostech veřejného zájmu.

Informace o identitě našeho vydavatelství můžeme odložit.

Při výkonu publicistické činnosti můžeme dojít k tomu, že budeme zpracovávat osobní údaje konkrétních osob pro novinářské účely, a to zpravidla:

 • jako podklad pro přípravu článku, reportáže resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu
 • pro publikaci článku, reportáže resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu v příslušném druhu media
 • pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu
 • jako součást fotobanky v případě, že jde o obrazový snímek, k jehož publikaci jsme oprávněni.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na provozování publicistiky, na svobodě projevu a šíření informací. Budeme zpracovávat takové osobní údaje, u kterých jsme přesvědčeni, že tento oprávněný zájem jejich zpracování odůvodňuje.

Poskytování osobních údajů pro výše uvedené účely a na výše uvedeném právním základě není povinné.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které budou publikovány v našich mediích, mohou být předány osobám, které se zabývají monitoringem medií.

Osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie. Originály písemných dokumentů budou uchovávány také v listinné formě, a to v našem sídle nebo v námi určeném skladovacím zařízení na území České republiky.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání oprávněného zájmu.

Pokud je osobní údaj zpracováván jako podklad pro přípravu článku, reportáže resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu, ukončíme jeho zpracování, pokud nebude takto použit a současně nebudeme mít za to, že údaj bude použit v jiném připravovaném nebo zvažovaném materiálu.

Pokud je osobní údaj uveřejněn v článku, reportáži resp. jiném publicistickém útvaru, včetně jeho obrazového doprovodu, bude zpracováván v elektronické formě uložením v příslušném datovém uložišti sloužícím pro provoz příslušného elektronického media nebo pro archivaci příslušného tištěného media v elektronické podobě bez časového omezení.

Pokud je osobní údaj zpracováván pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu může být v závislosti na jeho povaze zpracováván bez časového omezení, zpracování sami ukončíme, pokud důvod pro něj odpadne.

Pokud je osobní údaj zpracováván uložením ve fotobance, bude zpracováván po dobu trvání oprávnění k publikaci příslušného obrazového snímku (tj. v některých případech bez časového omezení).

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro novinářské účely

Na základě Zákona dochází k některým omezením při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro novinářské účely.

Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení nebudete moci využít, pokud jsme údaje zatím neuveřejnili a zpracováváme je pouze pro novinářské účely. Toto právo můžeme též odepřít v případech, kdy by došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování údajů pro novinářské účely, nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Zdroj osobních údajů dle čl. 14 odst. 2 písm. f) a čl. 15. odst. 1 písm. g) nebo i obsah osobních údajů čl. 34 odst. 1 Nařízení nejsme povinni sdělit.

V případě uplatnění práv na výmaz nebo na opravu se postupuje podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon).

Právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení máte pouze tehdy, pokud již osobní údaje pro novinářské účely nepotřebujeme a Vy tyto údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Toto právo lze využít pouze tehdy, pokud to pro nás nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Povinnost informovat o opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů na našich webech můžeme splnit uvedením údaje o okamžiku poslední aktualizace obsahu. Pokud Vás budeme povinni informovat i o příjemcích dle čl. 19 Nařízení a bude to pro nás znamenat nepřiměřené úsilí, nebo by to ohrozilo oprávněné zpracování pro novinářské účely, můžeme Vás informovat pouze o kategoriích příjemců.

Námitku dle čl. 21 Nařízení můžete vznést pouze proti konkrétnímu uveřejnění osobních údajů, kdy zároveň uvedete konkrétní důvody nasvědčující, že v daném případě převažuje oprávněný zájem Vašich práv a svobod nad naším oprávněným zájmem údaje uveřejnit. Bez zbytečného odkladu Vás budeme informovat, zda jsme námitce vyhověli.

Vaše shora uvedená práva v souvislosti se zpracováním údajů pro novinářské účely  mohou být v souladu se Zákonem tedy omezena, pokud  bude takový postup potřebný ke splnění účelu zpracování údajů pro novinářské účely.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 13. 12. 2023.